logo Helse Sør-Øst

Kjøper helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle leverandører. Dette tilsvarer 11,5 prosent av foretaksgruppens totale driftskostnader.

Publisert 27.09.2017

Kjøp av helsetjenester økte fra 8 646 millioner i 2015 med 3,7 prosent til 8 962 millioner kroner i 2016. I femårsperioden fra 2011 til 2016 har kjøp av eksterne helsetjenester økt med 30 prosent.

- Helse Sør-Østs kjøp av helsetjenester fra private og ideelle er et viktig supplement til helsetjenestene fra våre egne helseforetak, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Halvparten av kjøpene skjer innen somatikk

Nesten halvparten - 48 prosent - av kjøpene fra private og ideelle er innen somatikk. Tjenester innen psykisk helsevern står for 22 prosent, tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilsvarer 13 prosent, mens somatisk habilitering og rehabilitering står for 16 prosent.

Diakonhjemmet og Lovisenberg i en særstilling

Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler med fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus: Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset. Diakonhjemmet og Lovisenberg er i en særstilling med egne opptaksområder i Oslo på linje med Helse Sør-Østs egne helseforetak. I 2016 var samlet kjøp fra Diakonhjemmet og Lovisenberg på 3 385 millioner kroner, mens samlet kjøp fra Betanien, Martina Hansen og Revmatismesykehuset var 553 millioner kroner.

Nesten et tusen avtalespesialister

Det regionale helseforetaket har avtaler med 965 avtalespesialister som årlig utfører tjenester for 741 millioner kroner. Avtalespesialistene fordeler seg med 465 innen somatikk, 176 innen psykiatri og 324 innen psykologi. Avtalespesialistene utfører til sammen 810 årsverk.

Somatisk habilitering og rehabilitering for halvannen milliard

Helse Sør-Øst RHF har også avtaler med 78 andre private leverandører av helsetjenester. Foretaksgruppens omsetning hos disse er på til sammen 4 075 millioner kroner. Det er leverandører av somatisk habilitering og rehabilitering som er den største gruppen blant disse private leverandørene med 1 420 millioner kroner. Deretter følger tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 1 073 millioner kroner. Helse Sør-Øst kjøper årlig somatiske tjenester fra andre private leverandører for 941 millioner kroner. Kjøpet av tjenester innen psykisk helsevern er på 561 millioner kroner.