logo Helse Sør-Øst

Legger til rette for større pasientinvolvering

God helsefaglig kompetanse er viktig for at pasienter i større grad kan ta del i egen diagnostikk, behandling og oppfølging. Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en regional delstrategi for innføring av samvalg som skal bidra til bedre kunnskap hos pasientene.

Publisert 09.03.2023
Sist oppdatert 15.03.2023
Mannlig lege snakker med pasient

​Samvalg beskriver det nødvendige samarbeidet som må til mellom pasient og helsepersonell, i den grad og på de måter pasienten ønsker.

– En regional satsing på samvalg vil bidra til at pasienter i større grad kan ta informerte valg om diagnostikk, behandling og oppfølging. Delstrategi for samvalg beskriver hvordan regionen kan oppnå dette i samsvar med overordnede strategiske føringer, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Samvalgsverktøy viktig

Brukerutvalget ved Helse Sør-Øst RHF har vært sterkt involvert i arbeidet med delstrategien. De mener det er viktig at Helse Sør-Øst RHF kommer i gang med samvalgsverktøy for pasienter i regionen.

– Vi tror at flere deler av strategien for samvalg vil være vanskelig å gjennomføre uten tilgang til et samvalgsverktøy. En samvalgsapp for pasienter vil kunne være en start for å bidra til en gjennomføring av planen, sier Lilli-Ann Stensdal i brukerutvalget.

Satsingen på samvalg er i tråd med innsatsområde 1 i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst frem til 2040. Det er et mål å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering.

Fire innsatsområder

Tiltakene for å styrke kvalitet og omfang av samvalg er gruppert under fire innsatsområder:

Ledelse, ambisjonsnivå og organisering
Ansatte og brukere som oppfyller spesifikke krav bør ha en ledende rolle og samarbeide om innføringen. Ambisjonsnivå og strategi må være avklart, forankret og eid av ledelsen i foretaket.

Øke ansattes kompetanse
Samvalg fordrer spesifikke ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Strategien beskriver målrettede tiltak for å øke ansattes kompetanse.

Mobilisere pasientene
Tiltak som promoterer og motiverer for samvalg, skal bidra til at pasienter både ønsker og opplever å være i stand til å delta i beslutninger om egen helse.

Støttesystemer
Støttesystemer som eksempelvis indikatorer som følger utviklingen og måler effekten av tiltakene, skal fasilitere innføringen.

Tiltakene i strategien er ment som et utgangspunkt og en støtte for å utarbeide foretaksvise handlingsplaner tilpasset lokale forhold.

​Delstrategi for innføring av samvalg i Helse Sør-Øst​ (PDF)