logo Helse Sør-Øst

Øker kapasiteten innen tidlig rehabilitering

En omlegging av rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke rehabilitering i en tidlig fase i akuttsykehusene. Dette vil føre til at flere pasienter kan få tilpasset rehabilitering raskt etter akutt skade eller sykdom, og vil gi en mer forutsigbar og likeverdig tjeneste.

Publisert 07.12.2023
Sist oppdatert 22.02.2024
En mann og en kvinne som trener
Flere pasienter kan få tilpasset rehabilitering raskt etter akutt skade eller sykdom

Sammen med helseforetakene i regionen har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en analyse av behovet for rehabilitering i regionen.  Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering, som ble vedtatt i oktober, har vært en viktig veileder i dette arbeidet.

En mann som smiler til kameraet

 

-          De endringene innenfor rehabiliteringsfeltet som fagplanen beskriver, og som behovsvurderingen støtter opp om, er viktige for å sikre et mer likeverdig og godt rehabiliteringstilbud i fremtiden. Dette vil gi oss en mer forutsigbar og lik tilgjengelig tjeneste, med bedre samhandling og høyere kvalitet, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Målet med fagplanen er at alle i Helse Sør-Øst skal få tilgang til et godt rehabiliteringstilbud uavhengig av hvor de bor, økonomisk situasjon, kjønn, alder eller bakgrunn.  Planen legger også til rette for at mest mulig av rehabiliteringen skal skje der pasienten bor, eventuelt i samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ingen nedgang

En endring i senfasetilbudet hos de private leverandørene vil ikke føre til at færre pasienter får tilgang på rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. 

-          Med bakgrunn i kunnskapsbasert praksis og som ledd i en prioritering, er det et mål å ta ned volum i senfase hos private leverandører ved å spisse innholdet og redusere oppholdstiden, uten å redusere antall pasienter, sier Rootwelt.,

Videre vil en styrking av rehabiliteringstilbudet i helseforetakene bidra til en ytterligere økning i antall pasienter som får tilgang til spesialiserte tjenester innen området.

Behovsvurderingen viser at en dreining fra 3-4 ukers døgnopphold i senfase, til opphold med kortere varighet og digital oppfølging vil legge til rette for en økning på rundt 1000 pasienter som får rehabilitering fra 2026.  Økningen er i samsvar med forventet befolkningsvekst.  Ifølge analysen vil endringen i liten grad belaste det tradisjonelle kommunale rehabiliteringstilbudet.

Rehabilitering er et fagområde hvor både spesialist- og kommunehelsetjenesten har et «sørge for ansvar». En klar rolle- og ansvarsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er viktig for å kunne tilby et godt tilbud totalt. Som et ledd i å sikre godt samarbeid med kommunene, er det allerede gjennomført flere prosjekter for å bedre samhandlingen regionalt og lokalt.