logo Helse Sør-Øst

Ønsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nå

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger som endringen innebærer.

Publisert 15.06.2017

Det kan gjennomføres en fornyet vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus når en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF er økt.
Den 17. august 2015 fikk Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. I etterkant av foretaksmøtet er det utarbeidet en prosjektrapport og gjennomført en risikovurdering som har vært på bred høring. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet saken den 15. juni.
Administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus la ikke skjul på at hun synes dette er en komplisert sak. Avhengig av perspektivet, kan det være fordelaktig både med en overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus og å beholde dagens tilknytning til Sykehuset Innlandet. Både Lofthus og styret vektlegger at Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et akuttsykehus med fødetilbud i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan og at sykehuset utvikles for å gi et best mulig tilbud til lokalbefolkningen.
Ut fra en samlet vurdering mener styret at omkostningene ved en endring av foretakstilhørighet nå er for store i forhold til potensielle gevinster. De valgte ikke å anbefale en slik endring nå og spesielt risikomomenter knyttet til IKT og psykisk helsevern ble fremhevet. Videre ble det vektlagt tydelige høringssvar fra Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus, brukerutvalgene ved de to helseforetakene og ansattes organisasjoner ved de to helseforetakene, som fraråder en endring av foretakstilhørighet.

Det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved Akershus universitetssykehus skal videreføres og videreutvikles i en forpliktende avtale. Dette gjelder også det faglige samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Kongsvinger sykehus.

Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Nes kommune tilbakeføres til Akershus universitetssykehus HF. Endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres på grunnlag av kapasitetsvurderinger ved Akershus universitetssykehus HF i 2018.

Styresak 068-2017

Foreløpig protokoll