logo Helse Sør-Øst

Opprettholder den samlede avrusings- og utredningskapasiteten

Helse Sør-Øst RHF øker gjennom anskaffelsen den økonomiske rammen for kjøp hos private avtaleparter med 22 mill. kroner i tillegg til å bygge opp avrusningsavdelingen på Sykehuset Telemark HF. Det er gitt tilbud om å kjøpe fullt ut det tilbudte volum fra Blå Kors Borgestadklinikken i Skien og det legges inn betydelige midler til økt kvalitet på disse behandlingstilbudene, noe legger forholdene godt til rette for gode og effektive behandlingsforløp.

Publisert 15.01.2018


Avrusning

- Helse Sør-Øst RHF opprettholder avrusningskapasiteten i regionen gjennom den nye anskaffelsen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avrusning er ikke utlyst som en selvstendig delytelse i anskaffelsen, men inngår i de fire delytelsene om døgnbehandling. Dette sikrer avrusing som en del av alle pasientforløp. I henhold til nasjonal faglig retningslinje for avrusning kan avrusning foregå på flere nivåer avhengig av kompleksiteten, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.
 
De fleste pasienter som skal innlegges i døgnenhet opplever ikke komplikasjoner under avrusning. Kunnskap om og kompetanse i enklere avrusning- og abstinensbehandling bør være et tilbud i døgninstitusjoner og dette er også tilfelle hos flere leverandører i dag. Dette er et viktig grep for å sikre helhetlige og sømløse pasientforløp hos private leverandører slik at pasientene slipper overføringer fra en institusjon til en annen. I tillegg skal ruspoliklinikker ha kunnskap om og kompetanse i poliklinisk avrusning.
 
Videre skal alle helseforetak i regionen ha tilbud om avrusning med høy medisinskfaglig kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og spesialistkompetanse i somatikk og psykiatri. Dette er en av basistjenestene i TSB. På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF bygger derfor Telemark sykehus HF opp en avrusningsenhet med 10 døgnplasser i tilknytning til dagens akuttplasser og etablerer et akuttambulant team.

Spesialisert utredning

Pasientutredning er ikke definert som egen delytelse da Helse Sør-Øst RHF forutsetter at all behandling som iverksettes for pasienter i TSB baserer seg på spesialistutredning av pasientens behandlingsbehov. Det vil for mange pasienter være en fordel at utredning og behandling skjer innenfor samme behandlingsramme og uten overganger mellom enheter slik at dette skaper brudd i behandlingsforløpet. Helse Sør-Øst RHF har derfor innarbeidet kravet om utredningskompetanse i konkurransegrunnlaget og også vektlagt dette i evalueringen av de innkomne tilbudene. Samlet sett vurderer derfor Helse Sør-Øst RHF at den samlede kapasiteten opprettholdes.
 
 Se også tidligere publisert nettsak om tildelingen:

Tildeling anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB