logo Helse Sør-Øst

Prioriterer bygg for psykisk syke

I Helse Sør-Øst bygges det flere nye bygg for behandling av pasienter med psykisk sykdom. – De nye byggene vil legge til rette for god pasientbehandling og være mer funksjonelle enn flere av dagens bygg, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Illustrasjon av nytt bygg for psykisk helsevern i Kristiansand

For noen dager siden besøkte styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem, og administrerende direktør Terje Rootwelt det nye bygget for psykisk helsevern ved

Administrerende direktør Terje Rootwelt. foran det nye bygget
siden av det somatiske sykehuset på Eg i Kristiansand. Det står mer eller mindre ferdig, og vil bli tatt i bruk om få måneder.

– Her bygges det flotte lokaler for behandling, og disse kombineres med godt skjermede utearealer, sier Rootwelt.

Bygget er ikke det eneste som skal styrke behandlingen innen psykisk helsevern de neste årene. Flere helseforetak prioriterer nye bygg til pasienter med psykiske lidelser.

– Det er oppløftende å se at det bygges og planlegges flere nye bygg. Det er først og fremst viktig for pasientene, men også for de ansatte, sier leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst, Aina Nybakke. 

Portrett av Aina Nybakke
Hun mener at det blir enklere å gi god helsehjelp i nye og moderne bygninger. – Psykisk helsevern er noe annet i 2022 enn i 1922, og da trenger vi bygninger og lokaler som legger til rette for god og forsvarlig behandling. Dette er en god begynnelse for den opprustningen psykisk helsevern trenger i årene fremover, sier Nybakke.

Terje Rootwelt mener de nye byggene gjør det mulig å satse videre på et bedre behandlingstilbud for pasienter med psykiske lidelser. Han trekker blant annet frem nærheten til annen helsehjelp.

– De som sliter med psykiske lidelser har også ofte somatisk sykdom, og i de nye sykehusene legges det bedre til rette for at pasientene skal få et bredt behandlingstilbud og slippe å reise mellom ulike steder for å få behandling, sier Rootwelt. 

Et nybygg for psykisk helsevern skal romme 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støttearealer som kontorarbeidsplasser med mer. Bygget oppføres på helseforetakets tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg i Kristiansand. Pasientbehandlingen i det nye bygget vil trolig starte i april 2023.

Byggingen av det nye sykehuset i Drammen er godt i gang, og planen er at det skal åpne i løpet av 2025. Nye bygg for psykisk helsevern vil være en sentral del i det nye sykehusbygget. Psykiatribyggene består av tre bygg med uteareal mellom byggene. Målet er at all sykehuspsykiatri i Vestre Viken skal samles under ett tak i de nye psykiatribyggene.

Byggene får 167 døgnplasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det vil være 16 poliklinikkrom for de samme fagområdene.

Det skal bygges et nytt senter for sykehusbasert psykiatri på Lørenskog. Prosjektet består av både nybygg og ombygging av eksisterende bygg. Et nybygg for voksenpsykiatri planlegges med 50 senger. Nybygg for voksne kobles på eksisterende bygg og vil romme aktiviteten til akuttpsykiatri, spesialpsykiatri, lokal sikkerhetsavdeling og alderspsykiatri.

Aktiviteten fra barne- og ungdomspsykiatri på Bråten samlokaliseres med ungdomspsykiatrisk avdeling til et dag- og døgnsenter.

Nybygg for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri planlegges ferdig første halvår 2026.

Det planlegges et nytt bygg på Ila i Bærum. Bygget skal inneholde

  • Regional sikkerhetsavdeling (RSA): 32 plasser

  • Lokal sikkerhetsavdeling (LSA): 20 plasser

  • Psykisk utviklingshemning og autisme (PUA): 12 plasser

  • Kompetansesenter for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER)

Forprosjektet vil ferdigstilles tidlig på nyåret 2023, og legges frem for beslutning om gjennomføring i løpet av våren 2023.

Nye Aker sykehus skal romme den sykehusbaserte delen av psykisk helse i Oslo universitetssykehus. Her skal det bygges flere nye bygg, og vernede bygninger skal tilpasses for ny bruk.  

Det planlegges for 303 senger innen psykisk helsevern i sykehuset, fordelt på flere bygninger.  Barne- og ungdomspsykiatrien vil ha 44 senger, mens psykisk helserven for voksne vil ha 259 senger (inkludert 43 senger i dagens bygg på Aker). Byggene vil ha rom for dagbehandling, poliklinikk, utredning og forskningsvirksomhet.

Nye Aker skal etter planen være klar til bruk siste halvdel av 2031.

For tre år siden åpnet Sykehuset i Vestfold et nytt psykiatribygg. Det nye bygget er en del av det såkalte Tønsbergprosjektet der sykehuset bygger ut og erstatter eksisterende bygg. Psykiatribygget ligger tett på de andre delene av sykehuset.

Bygget samler en rekke avdelinger som tidligere var spredt på mange lokasjoner, deriblant akutte døgnplasser, behandling for kognitiv svikt, alderspsykiatri og poliklinikker.