logo Helse Sør-Øst

Prioriterte forskningsmidler for 2023

Styret i Helse Sør-Øst har valgt fire områder for utlysning av forskningsmidler til prioriterte områder for 2023. Samtidig vil styret videreføre midler til ikke-universitetssykehus som en strategisk avsetning på samme nivå som i 2022. 

Publisert 28.04.2023

 

Hvitkledd ansatt med reagensrør

 

 

Følgende om​​råder er prioritert:

 1. Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge.
  Prioriteringen rettes mot et område der det i dag foregår lite behandlingsforskning. Samtidig er det et område med et stort behov for kunnskap.
 2. Helsekompetanse.
  Prioriteringen rettes både mot studier av individrettede tiltak, dvs. tiltak rettet direkte mot styrking av individers helsekompetanse og systemrettede tiltak rettet mot organisasjoner og strukturelle endringer i helsetjenesten. Området omfatter også forskning på samhandling og bruk av nye digitale løsninger som personellbesparende tiltak. 
 3. Pasientsikkerhet.
  Prioriteringen pasientsikkerhet inkluderer forskning med mål om å øke kunnskapsgrunnlaget om kvalitet, trygghet og sikkerhet for helsetjenestene slik at pasienter ikke utsettes for unødig risiko eller skade som følge av diagnostikk, behandling og oppfølging. Det er behov for større forskningsaktivitet innenfor dette området både for videreutvikling av metoder og arbeidsprosesser og for å etablere bedre datakvalitet.
 4. Effektivisering/helsepersonellbesparende teknologi. 
  Dette prioriterte området foreslås utlyst som et målrettet forskningsnettverk, der formålet er kompetanseheving, kunnskapsdeling og samarbeid for å etablere et konkurransedyktig forskningsområde for fremtiden. Forskningsnettverket vil lyses ut med krav om deltakelse fra både universitetssykehus og ikke-universitetssykehus i regionen. 
 
For å sikre at de prioriterte områdene har god forankring i brukernes behov, foreslås det at brukermedvirkning settes som et obligatorisk krav til søknader innenfor disse områdene.
 

Videreføring av midler til ikke-universitetssykehus

I tillegg til denne prioriteringen, vil Helse Sør-Øst at midler til ikke-universitetssykehusene videreføres som foreslått, og at utlysning av disse midlene operasjonaliseres i utlysningsprosess sammen med midler til tematisk åpen utlysning. Ettersom tildelingen rettes mot flerårige prosjekter, vil det over tid bygges opp en bred prosjektportefølje støttet av disse strategiske tiltakene i hele regionen. De regionale forskningsmidlene har derfor en helt sentral rolle for måloppnåelse for hovedmål 2: Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Sør-Øst RHF for 2023. 
 
Utlysningen av disse forskningsmidlene skjer i mai 2023 med søknadsfrist i begynnelsen av september 2023.