logo Helse Sør-Øst

Prosjektet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet trenger mer tid

Helse Sør-Øst RHF har behov for mer tid til å vurdere hvordan skisseprosjektet for Mjøssykehuset løses best mulig. Det betyr at søknad om lån for statsbudsjettet for prosjektet videreutvikling av Sykehuset Innlandet blir utsatt til høsten 2025.

Publisert 15.05.2024
Terje Rootwelt står ved et rekkverk
Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidet med steg to av konseptfasen viser en stor økning i areal og kostnader, langt utover det som ble styrebehandlet etter steg én av konseptfasen.

Som ledd i prosessen med å bearbeide disse foreløpige tallene, er det nå blant annet gjennomført en ekstern kvalitetssikring – en «second opinion». Dette er ikke en gjennomarbeidet alternativ løsning, men innspill til flere områder som det bør jobbes videre med før endelig skisse av det nye sykehuset landes.  

– Vi har behov for en grundig gjennomgang av skisseprosjektet for å sortere ut hva som er de beste løsningene for Sykehuset Innlandet. Det vil være uforsvarlig å ha en for stram tidsplan for dette arbeidet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt. All erfaring fra sykehusprosjekter tilsier at god planlegging i tidligfasen er avgjørende for et vellykket prosjekt. Helse Sør-Øst vil også bruke sin deltagelse i et nasjonalt fagnettverk for «Bedre megaprosjekter» for å kvalitetssikre alternative løsninger.

Styringsgruppa for videreutvikling av Sykehuset Innlandet foreslo derfor i sitt møte i dag at Helse Sør-Øst RHF utsetter lånesøknad for statsbudsjettet til høsten 2025 for å sikre tilstrekkelig tid til å bearbeide skisseprosjektet med bred medvirkning i arbeidet med å vurdere alternative løsninger.

De to brukerrepresentantene var kritiske til denne utsettelsen, se protokolltilførsel fra dem: Felles protokolltilførsel fra BU SI og HSØ (PDF)

– Jeg har stor forståelse for dette og for at dette skaper utfordringer for Innlandet. Det er mange av oss som ser frem til at Mjøssykehuset skal være på plass. Et flott Mjøssykehus som Innlandet kan leve godt med over mange år er vårt eneste mål, men vi trenger et best mulig underlag for byggingen, og vi må derfor ta oss denne ekstra tiden, sier Rootwelt.

Han presiseres at vurderingen om utsettelse ikke er betinget i Helse Sør-Østs tilgjengelige samlede likviditet til investeringer.

– Prosjektet har ligget inne i økonomisk langtidsplan for 2024–2027 med oppstart av forprosjekt i 2026. Foreløpige vurderinger av økonomisk langtidsplan for 2025–2028 viser at en slik gjennomføring ville være mulig også innenfor Helse Sør-Østs oppdaterte økonomiske handlingsrom, sier Rootwelt.

Han sier at det også er flere uavklarte forhold rundt reguleringen som vil påvirke beregningene av kostnadene. Dette gjeldet blant annet Ny E6 og ny Mjøsbru.
– Alle disse forholdene trenger ikke være avklart før konseptfasen kan fullføres, men for å beregne de samlede kostnadene er det noen avgjørende forutsetninger som må være avklart, sier Rootwelt.

Det var lagt opp til at Helse Sør-Øst skulle sende lånesøknad for statsbudsjettet i 2026 i

desember 2024 etter behandling styringsgruppen, styret for Sykehuset Innlandet HF og

til slutt styret i Helse Sør-Øst RHF. For å kunne gjennomføre en slik prosess, samt formell ekstern kvalitetssikring (KSK), måtte skisseprosjektet være klart like før eller etter sommeren 2024.

– Vi trenger tid til viktige avklaringer. Disse skal behandles grundig og godt med tilstrekkelig tid til bred medvirkning fra brukere og ansatte også i vurderingene av alternative skisser for sykehusbygget. Da ble det avgjørende for oss å legge til grunn at lånesøknaden sendes høsten 2025 for statsbudsjettet for 2027, sier Rootwelt.

Se saksunderlaget til styringsgruppen: Styringsgruppe SI 150524 (PDF)