logo Helse Sør-Øst

Rapportering på tvang

En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at det på årsbasis i 2015 ble benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av pasientene. Helse Sør-Øst ligger litt under gjennomsnittet for landet, men tallene er ikke komplette.

Publisert 24.02.2017

​- To av våre helseforetak har ikke levert kvalitetssikrede tall. Det skyldes dels overgang til nye pasientadministrative systemer, men også mangelfull kommunikasjon fra vår side rundt frister for å levere kvalitetssikrede tall til den nye indikatoren. Det beklager vi, men dette skal vi ha på plass til neste rapportering, sier konstituert fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Geir Bøhler. Han legger til at Oslo universitetssykehus i dag har sendt kvalitetssikrede tall til Norsk Pasientregister.
 
Helsedirektoratet poengterer at tallene som nå publiseres, må tolkes med varsomhet. Bruk av tvangsmidler vil helt unntaksvis være nødvendig. Det kan være variasjon, særlig på helseforetaks nivå, eksempelvis på grunn av variasjon i pasientgruppenes alder og sykdomsbilde.
 
Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet. Av lov om psykisk helsevern § 4-8 framgår det at tvangsmidler bare skal brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre vedkommende i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.
 
Mer informasjon om kvalitetsindikatorene