logo Helse Sør-Øst

Rask utvikling av e-læringskurs for atomhendelser

I begynnelsen av november ble det meldt inn behov for e-læringskurs i håndtering av atomhendelser. Fleksibilitet og klare prioriteringer har gjort at to kurs nå er tilgjengelig i alle regioner.

Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Skjermdump fra e-læringskurset viser ansatt med utstyr for å håndtere atomhendelser
I begynnelsen av november ble det klart at CBRNE-senteret hadde behov for å utvikle e-læringskurs for å øke kompetansen hos helsepersonell for å håndtere atomhendelser. Dette er sjeldne hendelser, men dette utgjør en svært viktig beredskap.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom. Senteret er en enhet ved Oslo universitetssykehus.​

Koordinerin​​g og samarbeid

Avdeling for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag å koordinere arbeidet og å sikre at disse kursene implementeres i vår region og at de blir delt med de andre RHF-ene.

Kursene er utviklet av digitalt læringsteam i Administrative fellestjenester i Sykehuspartner. De satte seg ned sammen med fagfolkene i CBRNE-senteret og utviklet kurset. 9. desember var to kurs klare og tilgjengelige for alle i læringsportalen i Helse Sør-Øst. 

Etterspurt kompet​​anse

Kursene skal dekke behov for økt kompetanse på håndtering av atomhendelser. 
  • Et kurs er for innsatspersonell som arbeider på et skadested ved en atomhendelse. Det vil være nyttig for å gjøre en bedre risikovurdering, samt å kunne håndtere personskader på en god måte både når det gjelder dekontaminering, transport og måling av radioaktivitet. 
  • Det andre kurset er for helsepersonell på sykehus, og vil øke kompetanse om stråleskader og behandling av stråleskadde pasienter. 

- I en verden med endret trusselbilde, opplever vi at denne kompetansen er etterspurt og bør økes i hele helsetjenesten. Vi håper disse kursene kan både øke kompetansen og inspirere til mer læring, sier leder av CBRNE-senteret, Mari Asphjell Bjørnaas 

- Etter at vi mottok oppdraget fra administrerende etablerte vi et innsatsteam bestående av dyktige kursutviklere i Sykehuspartner. I løpet av fem uker har dette innsatsteamet utviklet kursene i tett dialog med fagressurser fra CBRNE-senteret. Kursene inneholder varierte pedagogiske virkemidler som animasjon/video, bilder og tekst som samlet sett gir et godt utgangspunkt for kunnskapsoverføring, sier Ramin Darisiro, spesialrådgiver for digital læring i Helse Sør-Øst RHF.