logo Helse Sør-Øst

Resultat på 1,6 milliarder i 2023, men det er fortsatt nødvendig med omstilling og forbedring

Det foreløpige resultatet i Helse Sør-Øst viser et årsresultat på 1,6 milliarder kroner. Det betyr at foretaksgruppens evne til å investere oppeholdes, selv om driften har vært krevende i helseforetakene i regionen og de økonomiske resultatene er negative i flere av dem.

Publisert 09.02.2024
Operasjonssykepleier finner frem utstyr
En mann iført dress og briller
Styreleder Svein Gjedrem.

– For å kunne investere det som er nødvendig slik at pasientene får gode og likeverdige tjenester også i framtida, er det nødvendig med tydelig prioritering og bedre drift i sykehusene i regionen, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Stortingets årlige bevilgninger til de regionale helseforetakene skal dekke drift og investeringer. Som en del av «sørge for»-ansvaret må det regionale helseforetaket legge til rette for både god pasientbehandling i dag og for nødvendige investeringer i bygg, medisinskteknisk utstyr og IKT. Dette skal bidra til likeverdige og enda bedre spesialisthelsetjenester i årene som kommer.

– Sykehusene har ikke noe økonomisk formål, og alle penger som bevilges, går til å bedre befolkningens helse; i dag og i årene som kommer, sier Gjedrem.

For å kunne investere tilstrekkelig, er det nødvendig å sette av midler fra den samlede årlige bevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet til senere investeringer. Denne typen sparing vil i årsregnskapet synes som «overskudd» eller positive resultater. Negative resultater vil tilsvarende svekke evnen til å investere.

Fire av helseforetakene i Helse Sør-Øst med negative resultater i 2023, har lite eller ingen oppsparte midler å tære på for å gjennomføre nødvendige investeringer i 2024. Dette gjelder Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Østfold HF. Til sammen har de et negativt resultat i 2023 på om lag 500 millioner kroner, og disse helseforetakene trenger en likviditetstilførsel i 2024. Det positive resultatet i Helse Sør-Øst RHF understøtter at de fire helseforetakene kan tildeles økte driftskredittrammer i 2024 innenfor en ramme på 400 millioner kroner.