logo Helse Sør-Øst

Endrer tildeling av basismidler til helseforetakene

Denne uken vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF en ny regional inntektsmodell. Den skal legge til rette for like muligheter for alle helseforetak og sykehus i regionen til å levere gode og likeverdige helsetjenester.

Publisert 21.12.2023
Sist oppdatert 22.12.2023
En mann som jobber på en datamaskin
Ny inntektsmodell fordeler inntekter til helseforetak og sykehus slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov

Helse Sør-Øst RHF finansieres over statsbudsjettet. Den regionale inntektsmodellen fordeler midlene videre til helseforetak og sykehus i regionen. 

Behov for oppdatering

Det har vært behov for å oppdatere dagens modell, som ble innført i 2010-2015. Dagens modell er basert på et eldre tallgrunnlag som ikke nødvendigvis gjenspeiler dagens virkelighet.

foto av styreleder Svein Gjedrem

 

  • Når vi nå har revidert modellen, er det for å fordele inntekter til helseforetak og sykehus slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov. Vi skal også ta hensyn til at helseforetak og sykehus har forskjellige kostnadsmessige forutsetninger sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidet med ny modell har bred forankring i regionen. Folk fra helseforetakene, de private ideelle sykehusene, konserntillitsvalgte og det regionale helseforetaket har deltatt i prosjektet.

Den nye inntektsmodellen skal innføres med virkning fra 1. januar 2025. Helseforetakene og sykehusene fordeler selv den basisrammen de får tildelt mellom somatikk, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret ber spesifikt om at videreutviklingen av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern i regionen følges nøye, slik at målet om et likeverdig tilbud til pasientene ivaretas. 

Les hele styresaken

Saksliste til styremøtet 21. desember

Foreløpig protokoll