logo Helse Sør-Øst

Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet 16. november revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Strategien innebærer at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeidet blir en integrert del av HMS-arbeidet i sykehusene.

Publisert 16.11.2017

​- Vi har de siste årene hatt en positiv utvikling knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet og det har vært økt oppmerksomhet på området. Med den reviderte regionale strategien bygger vi videre på det som er gjort, samtidig som vi innarbeider nye nasjonale føringer som er kommet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Nye nasjonale føringer omfatter blant annet innføring av pakkeforløp for kreftbehandling, krav om at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeidet skal være del av HMS-arbeidet og ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren.

Den reviderte regionale strategien er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra helseforetakene og fra diskusjoner i ulike fora, blant annet med brukerutvalg, konserntillitsvalgte, HMS- og kvalitetsledere og samhandlingsnettverk.

Det er valgt å utforme en overordnet spisset strategi som helseforetakene kan legge til grunn for eget arbeid på dette området.  Strategien har tre hovedsatsingsområder, som alle bygger opp under målet «Pasientens helsetjeneste»:

  • Styrke pasientrollen
  • Utvikle kvalitetsbasert ledelse
  • Redusere uønsket variasjon

Styret la vekt på at nødvendigheten av ansattes engasjement skal tydeliggjøres før strategien gjøres gjeldende.

Den reviderte strategien vil bli fulgt opp gjennom oppdrag og bestilling for 2018 til helseforetakene.