logo Helse Sør-Øst

Samarbeid gir helhetlig fødselsomsorg i Fjellregionen

Gjennom en samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten kan gravide kvinner i Nord-Østerdal møte samme jordmor på svangerskapskontroll på den kommunale helsestasjonen som på fødestua på Tynset. – En vinn-vinn-situasjon for de fødende, kommunen og sykehuset, sier avdelingsjordmor Viviann Livden Halvorsen.

Publisert 08.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
8 damer på rekke
​De åtte kommunene lengst nordøst i Innlandet, med et samlet folketall på under 20.000 innbyggere, har siden 1996 hatt en avtale med Sykehuset Innlandet om jordmortjeneste. Avtalen legger til rette for kompetansedeling mellom kommuner og sykehus, i tillegg til å sikre kontinuitet i oppfølgingen av gravide kvinner. Sju jordmødre har den viktige rollen som bindeledd i helsetjenesten.

Avtalen innebærer at kommunene leier jordmortjenester av sykehuset på Tynset, fremfor å ha denne kompetansen ansatt i deltidsstillinger. Omfanget varierer etter kommunestørrelse og fødetall og tilsvarer mellom 10 og 40 prosents stilling for hver av kommunene. 

- Det er en veldig fin ordning på mange måter. Kommunene slipper å ansette jordmødre i små stillinger, som det kan være vanskelig å rekruttere til. Det gir jordmødrene stor faglig variasjon, og det gir tett oppfølging av de fødende. Det er vinn-vinn, sier avdelingsjordmor Viviann Livden Halvorsen i Sykehuset Innlandet. 

Bindeledd med faglig​​ variasjon

Hun leder den jordmorstyrte fødestua på sykehuset på Tynset, som årlig tar imot om lag 50 fødsler. Avdelingens sju jordmødre følger opp om lag 120 gravide i regionen, som blir nøye vurdert etter faglige seleksjonskriterier. Friske kvinner med et normalt svangerskap kan føde på Tynset, mens kvinner med en sykehistorie eller tilstand som kan medføre økt risiko for komplikasjoner under svangerskap eller fødsel, vil bli henvist til et annet sykehus med ordinær fødeavdeling.

Samarbeidsordningen gir jordmødrene et stort arbeidsfelt, fra ultralyd og svangerskapskontroller til fødsels- og barselomsorg, amme- og barselpoliklinikk og etterkontroller. I tillegg gir de følgetjeneste med ambulanse til sykehusene i Trondheim og Elverum for kvinner som skal føde der. 

- Vi blir godt kjent med de gravide. I tillegg blir vi et viktig bindeledd mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Jordmødrene som er ute i kommunene får et tett samarbeid med kommuneleger og helsesykepleierne ved helsestasjonene og en sterk tilhørighet til kommunehelsetjenesten, sier avdelingsjordmoren.

Toveis kompeta​​nseløft

Halvorsen legger til at ordningen gir jordmødrene trygghet ved å være en del av et større fagmiljø. Det reduserer også sårbarheten ved ferier og fravær. Alle jordmødrene har ansvar for én eller flere kommuner. I tilfeller hvor de ikke har anledning til å møte kvinnene på kommunenes helsestasjoner har de mulighet til å gjennomføre svangerskapskontroller på sykehuset. 

Etter at ordningen har vært innarbeidet i mer enn 25 år, er erfaringene at den gir kompetanseløft begge veier. Kommunene får tilgang til oppdatert og relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og jordmødrene får innsikt og nærhet til den kommunale helsetjenesten.

- Vi har bare gode erfaringer med dette, sier Halvorsen. 

Viktig å styrke sa​marbeidet

—Dette er et svært godt eksempel på hva vi kan oppnå ved et bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. — I vår regionale utviklingsplan peker vi nettopp på at sykehusene vil kunne ha stor nytte og gevinst av å samarbeide og tilby kompetanse på tvers av foretakene. Sykehusene bør i større grad også samarbeide med kommunehelsetjenesten om enkelte yrkesgrupper, som for eksempel jordmødre. Dette vil gi bedre tilgang på denne kompetansen, samtidig som det kan bidra til at flere arbeider i heltidsstillinger.

Sykehuset på Tynset er en del av Sykehuset Innlandet HF, som er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. SI Tynset er lokalsykehus for om lag 23 500 innbyggere i Fjellregionen. Opptaksområdet omfatter kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset, samt deler av Stor-Elvdal. I tillegg ivaretar sykehuset på Tynset spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag, etter avtale med Helse Midt-Norge RHF.