logo Helse Sør-Øst

Sammen om å hjelpe ungdom som faller utenfor

Noen ungdommer strever mer enn andre, og det er ikke alltid det finnes et godt nok tilbud i kommunen, hos fastlegen eller på sykehuset. Men når de ulike helseaktørene samarbeider, er det flere som kan få hjelp.

Publisert 28.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Illustrasjonsbilde av to ungdommer på togstasjonen

Tilbudet til disse ungdommene skal bli bedre, og i Vestre Viken er det opprettet seks team som skal jobbe med ungdom som har sammensatte utfordringer og behov. Istedenfor at ungdom henvises mellom kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, barnevern og andre hjelpeinstanser, skal disse jobbe sammen om å gi et tilbud.

Portrettbilde av Mona Grindrud, spesialrådgiver ved BUPA Vestre Viken.
– Før jobbet vi hver for oss om å hjelpe disse ungdommene. Nå skal vi jobbe sammen, sier Mona Grindrud. Hun er spesialrådgiver ved BUPA Vestre Viken.

Modellen i Vestre Viken kalles FACT Ung, og den legger opp til å gi ungdom fleksible, oppsøkende og helhetlige tjenester. Ungdommene skal få tilbud om hjelp der de bor, og teamet reiser gjerne hjem til ungdommene eller de kan møtes på annen arena ungdommen ønsker.

Tilbudet trer i kraft fra 1. september, og alle kommunene i Vestre Vikens dekningsområde er med. Det er 22 kommuner med ulik størrelse og utfordringer.

– Det stor forskjell på Bærum og Flå, men vi skal uansett jobbe tverrfaglig og tverretatlig og ut fra de samme prinsippene, sier Grindrud.

– Dette er et godt eksempel på samhandling. Her ser vi at helsetjenesten tilpasser seg brukernes sammensatte behov – og ikke motsatt, sier avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun sier at dette er en utvikling vi ser mer og mer av.

55 årsverk vil være tilknyttet FACT Ung i Vestre Viken, fordelt på seks team. Halvparten vil være ansatt i kommunene og halvparten vil være ansatt i helseforetaket.

Mona Grindrud er opptatt av at kommunene og helseforetaket skal være likeverdige samarbeidspartnere, og de ansatte i kommunene skal ha like mye å si som de ansatte på sykehuset.

– Her skal vi ikke snakke om første- og andrelinjetjenesten, men skape et samlet tilbud basert på ungdommenes behov, sier Grindrud.

Tidligere er det etablert FACT-team for voksne mange steder, og erfaringen er gode. Modellen fører til mindre bruk av tvang og færre innleggelser. I tillegg har færre pasienter depressive symptomer og lavere selvmordsrisiko.​