logo Helse Sør-Øst

Starter arbeidet med felles radiologiløsning

– Det er stort behov for å oppgradere radiologiløsningene på sykehusene i Helse Sør-Øst. Dette løses best med én regional løsning i stedet for flere løsninger fra ulike leverandører, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 21.12.2023
En mann som sitter ved et skrivebord med en telefon

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 21. desember å starte gjennomføring av prosjektet regional radiologi 2.0 med en kostnadsramme på 265 millioner kroner.

– En felles radiologiløsning gir grunnlag for raskere tilgang til ny teknologi, bedre samhandling og mer effektiv bruk av ressurser innen bildediagnostikk. Økende bruk av kunstig intelligens innen fagfeltet legger også til rette for raskere diagnostikk, sier Simensen.

Bedre for pasienter og helsepersonell

En felles løsning vil omfatte radiologi, samhandling og forskning og gi fordeler både for helsepersonell og pasienter. 
– For pasientene betyr dette økt trygghet for at relevante undersøkelser fra andre sykehus er tilgjengelig for behandlende lege. Slik reduserer vi behovet for å ta nye bilder og pasienten slipper unødige undersøkelser, sier Simensen.

I den nye løsningen vil pasienter kunne se radiologitimer og ha dialog om timen på helsenorge.no. Selvinnsjekk og betaling vil også bli mulig ved hjelp av helselogistikkløsningen.

For behandlere betyr fellesløsningen raskere tilgang til data og pasientinformasjon fra andre sykehus.

– Vi håper å kunne samarbeide mer effektivt, også rundt forskning. Sikkerheten vil styrkes og felles arbeidsprosesser gjør det mulig å øke effektiviteten og i større grad utnytte fagkompetanse på tvers, sier Simensen.

Godt fornøyd

Løsningen bygger videre på den regionale radiologiløsningen og multimediearkivet etablert ved Oslo universitetssykehus tidligere i år.

– Vi erfarer at Oslo universitetssykehus i all hovedsak er godt fornøyd med løsningen. Samtidig ser vi at det fortsatt er behov for å forbedre løsningen, blant annet når det gjelder talegjenkjenning, sier Simensen.

Fram mot sommeren 2024 skal det jobbes med å utbedre restanser på Oslo universitetssykehus, mens videreutvikling legges til prosjektet regional radiologi 2.0. I tillegg til talegjenkjenning, inkluderer dette blant annet løsninger for forskning, bruk av kunstig intelligens, ny henvisnings- og svarintegrasjon og dialogmeldinger til helsenorge.no.  

Plan for innføring på helseforetakene

Det er utarbeidet en plan for å innlemme alle helseforetakene i samme løsning fram mot 2026, med unntak av Vestre Viken som venter til nytt sykehus i Drammen er tatt i bruk. Fremdriften følger utrullingen av DIPS Arena i regionen.

Det forventes at helseforetakenes kostnader forbundet med f.eks. driftsavbrudd og overføring av data reduseres. Drift og forvaltning i Sykehuspartner blir også enklere og mer kostnadseffektivt når kun én løsning og ikke syv skal vedlikeholdes. Sykehuspartner vil parallelt med prosjektet utrede og eventuelt etablere en fremtidig skybasert driftsløsning for radiologi.


Se styresakGjennomføring av prosjektet regional radiologi 2.0 (pdf)