logo Helse Sør-Øst

Stor interesse for regional utviklingsplan

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst frem til 2040 har vært ute på bred høring og har blitt svært godt mottatt. Tilbakemeldinger fra rundt 70 høringsinstanser gir stor tilslutning til de overordnede målene og satsingsområder som er beskrevet i planen.

Publisert 21.10.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Grafisk brukergrensesnitt
​Regional utviklingsplan​ er Helse Sør-Østs overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region, og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.

- Regional utviklingsplan har først og fremst blitt til gjennom dialog med brukerne og aktørene rundt oss.  Høringen har vist at det er stor tilslutning til beskrivelsen av dagens situasjon og utfordringsbilde. Dette øker muligheten for å finne riktige virkemidler sammen med samarbeidspartnere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt inn i denne prosessen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Felles retni​​ng

Blant de rundt 70 høringssvarene som har kommet inn, gis det bred støtte til overordnede mål og satsingsområder. Direktoratet for e-helse er en instans som uttaler seg svært positivt til planen.

Direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse skriver blant annet på direktoratets  nettside følgende: 
– Utviklingsplanen er et godt stykke arbeid, og sett med e-helseblikk er jeg spesielt glad for at den harmonerer så godt med nasjonale planer og strategier. Slik sett er den et tegn på en helse- og omsorgssektor som beveger seg i felles retning.

Trender og satsingsområd​er

Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to likeverdige deler, og beskriver trender og forslag til seks satsingsområder:

  • Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering 
  • Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi 
  • Samarbeid om de som trenger det mest 
  • Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester 
  • Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid 
  • Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

Tre utfordri​nger

Flere høringsinstanser fremhever pasienter og pårørendes helsekompetanse som et viktig område og at det innen dette området er et stort potensial for samarbeid mellom ulike aktører og nivåer i helsetjenesten. 

Tre utfordringer er gjennomgangstema i høringsinnspillene: 1) utfordringer knyttet til å beholde, rekruttere, utdanne og utvikle medarbeidere, 2) nye arbeidsformer og 3) behov for samarbeid med primærhelsetjenesten. 

- ​​​​Disse utfordringene samsvarer godt med min vurdering av hva som er særlig viktig å vektlegge fremover. Helsetjenesten står overfor betydelige utfordringer fremover knyttet til kapasitet og kompetanse, men også med tanke på økonomisk bæreevne. Det vil derfor være riktig å tydeliggjøre at det ikke er nok å peke på mulige tiltak for mer effektiv utnyttelse av ressursene i planen, men at vi må følge opp at disse tiltakene gjennomføres, sier Rootwelt.