logo Helse Sør-Øst

Støtter valg av Brakerøya - godkjenner videre arbeid med nytt Drammensykehus

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF foreslår for sitt styre at det skal godkjenne konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen, og anbefaler at alternativet på Brakerøya legges til grunn for det videre arbeidet.

Publisert 23.08.2016
Sist oppdatert 31.10.2016

Styret skal behandle denne saken 16. juni – og sakspapirene er nå lagt ut.

I innstillingen fremgår det at en etappevis utbygging må vurderes, slik styret i Helse Sør-Øst RHF tidligere har vedtatt. I tillegg må Vestre Viken bidra med en større grad av egenfinansiering. Administrerende direktør foreslår at styret ber om at Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og kapasiteter vurderes på nytt. Resultatene av arbeidet med å tilpasse prosjektet til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner skal oppsummeres i en egen sak i styret i Helse Sør-Øst RHF før oppstart av forprosjekt kan godkjennes.

Stråleterapi inngår

Styret i Helse Sør-Øst har tidligere vedtatt å øke stråleterapikapasiteten i regionen, gjennom etablering av nye stråleterapienheter i de sykehusområder som i dag ikke har dette tilbudet. Vestre Viken er et av fire prioriterte sykehusområder. Cathrine M. Lofthus foreslår at stråleterapi skal legges inn som en funksjon i det nye sykehuset.

Arbeidet med tomteerverv på Brakerøya skal videreføres. Usikkerheten knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred må avklares. Behov for tiltak må avstemmes mot de økonomiske rammene før tomten erverves.
 

Helse Sør-Øst RHF tar prosjektansvaret

Ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet overføres nå til Helse Sør-Øst RHF, slik praksis lenge har vært for store sykehusbyggprosjekter i regionen. Sykehusbygg HF engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner omfatter ikke erverv av tomt, parkeringshus, "ikke-byggnær" IKT, og kostnadene forbundet med stråleterapi.

Cathrine M. Lofthus anbefaler at Helse Sør-Øst RHF søker Helse- og omsorgsdepartementet om lån slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt tidlig i 2017.