logo Helse Sør-Øst

Styringsgruppa anbefaler nytt sykehus i Moelv

Styringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har 8. august diskutert konseptrapport steg 1 for prosjektet. Prosjektet har utarbeidet en rekke underlagsdokumenter som gir et godt fakta- og diskusjonsgrunnlag. 

Publisert 08.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
- Etter en samlet vurdering av konseptrapporten med alle delutredninger, anbefaler et klart flertall i styringsgruppa å gjennomføre bygging av Mjøssykehuset, sier leder av styringsgruppa, Terje Rootwelt.

Styringsgruppa fatter ikke vedtak i saken, men kommer med sin anbefaling, som så skal behandles av administrasjon og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, før den blir oversendt til politisk behandling.

De tre konserntillitsvalgte i styringsgruppa støtter ikke forslaget til anbefaling. De ønsker foreløpig ikke å anbefale det ene eller andre alternativet.

​Både Mjøssykehuset og null-pluss-alternativet har sine styrker og svakheter, og man kan ikke forenkle dette til et regnestykke der man setter to streker under svaret. Det er tatt hensyn til en lang rekke forhold i de utredningene og innspillsrundene som er gjort i prosjektet. 

Alternativet med Mjøssykehuset innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Moelv. I tillegg skal Tynset videreføres som akuttsykehus, og det skal være fortsatt drift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus på Lillehammer og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner innenfor akutt indremedisin på Elverum. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

– Uansett valg av modell, er det klart at Sykehuset Innlandet står i en krevende situasjon, sier Terje Rootwelt. Det er store utfordringer både med rekruttering og økonomi, som ikke løses bare ved å bygge nytt. Dette vil kreve en stor innsats av ledere og ansatte i sykehuset både før og etter at et nytt sykehus står ferdig.

– Når et flertall i styringsgruppa har landet på å anbefale Mjøssykehuset fremfor null-pluss-alternativet, skyldes det at vi oppnår en større samling og styrking av fagmiljøer, sier Rootwelt. Dette vil styrke tilbudet til pasientene, spesielt til de som behandles for flere diagnoser og uavklart tilstand. 

Anbefalt tomtevalg for Mjøssykehuset er i Moskogen, like ved jernbanestasjonen i Moelv.