logo Helse Sør-Øst

Styringskravene fulgt opp, måloppnåelse ikke god nok innen enkelte områder

- Helse Sør-Øst RHF har i 2017 ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt, skriver Helse Sør-Øst RHFs styre i årsberetningen 2017, som nå er lagt frem.  -Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2017 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men peker på at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok. Det må arbeides aktivt for en bedring.

Publisert 30.04.2018

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i Helse Sør-Øst ble ytterligere redusert i 2017. Andelen fristbrudd økte noe, men er på omtrent samme nivå som forrige år.

Helseforetaksgruppen har i flere år arbeidet med å redusere sykehusinfeksjoner. For 2017 er forekomst (prevalens) av «egne infeksjoner» på 3,1 prosent samlet for regionen. Det er godt under det nasjonale målet på 4,7 prosent.

Helseforetaksgruppens økonomiske resultat for 2017 er godt og gir mulighet til å følge opp regionens omfattende planer for bedret drift og investeringer. Driftsinntektene for helseforetaksgruppen ble 79,1 milliarder kroner. Styrets vedtatte budsjett for 2017 var 561 millioner kroner, årsresultatet ble til 1 016 millioner kroner. De fleste helseforetakene hadde i 2017 positive resultater. Unntakene er Sykehuspartner, Sykehuset Telemark og Sykehuset Østfold.

Styret redegjør i årsberetningen for sitt arbeid med risikovurdering for 2018 og tiden fremover. Risikovurdering innebærer å identifisere risikoer som kan true oppfyllelsen av virksomhetens mål og krav. Styret fremholder at de temaer som anses å ha størst sannsynlighet og konsekvens er (1) modernisering og digitalisering av helsetjenesten og (2) IKT-infrastruktur og informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst.


Helse Sør-Østs hovedrapportering knyttet til pasientbehandling og oppdragene fra eier finnes i Årlig melding 2017, som ble avgitt 15. mars 2018 – og finnes her.