logo Helse Sør-Øst

Styrker digital samhandling med pasientene

Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandlingsforløpet blir mer effektivt, sier brukerrepresentant Erna Hogrenning.

Publisert 18.10.2017
Illustrasjonsbilde, pasient iPad

​De første tjenestene som innføres er innsyn i journal og logg, og digital utsending av brev. Målet er at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har dette i løpet av 2018.

Innsyn i pasientjournal

Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold tilbyr allerede pasientene elektronisk innsyn i egen pasientjournal via MinJournal. Fra 2018 skal alle foretakene få innsyn via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Det innebærer at innbyggere kan se sine egne journalnotater i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.

– Innsyn i pasientjournal og logg gir pasienter enklere tilgang til å lese viktige dokumenter i egen journal. Dermed kan du som pasient få oversikt over de vurderinger som gjøres og den behandlingen du får på sykehuset, sier assisterende prosjektleder Vibeke Iren Herikstad i digitale innbyggertjenester.

– Innbygger må samtykke til bruksvilkår for «Min helse» før tjenesten blir aktivert på helsenorge.no. Dette gjøres første gang man bruker tjenesten. Ingen sensitive helseopplysninger skal lagres i helsenorge.no uten at pasienten selv har valgt dette aktivt, sier prosjektleder Øyvind Tobiassen i digitale innbyggertjenester.

Bilde av Øyvind Tobiassen, Vibeke Iren Herikstad, Øistein Winje og Erna Hogrenning
Prosjektleder Øyvind Tobiassen, assisterende prosjektleder Vibeke Iren Herikstad og brukerrepresentantene Øistein Winje og Erna Hogrenning sammen med referansegruppen i Digitale innbyggertjenester

Digital utsending av brev

I 2018 skal man også innføre digital utsending av brev. Pasientene vil få innkallingsbrev og andre brev til sin digitale postkasse. Brevet vil også være tilgjengelig på helsenorge.no gjennom innsynstjenesten. På den måten får man mulighet til å se brevet med en gang det er sendt, og slippe å vente til det kommer i posten. Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, får brevet sendt til folkeregistrert adresse.

– I tillegg til fordelen for pasientene, vil helseforetakene spare inn porto- og håndteringskostander ved å sende brevene digitalt og via en utskriftstjeneste. En forsiktig beregning viser at helseforetakene i Helse Sør-Øst kan spare nærmere 16 millioner kroner i porto og papirkostnader, sier Tobiassen og Herikstad.

Elektronisk dialog med behandler

I 2019 planlegges det å pilotere enkel dialog mellom pasient og behandlende enhet ved sykehuset.

– Dette innebærer at du som pasient ved enkelte avdelinger kan ha en digital kommunikasjon med behandlende avdeling. Denne kommunikasjonen vil være tilgjengelig for pasienter som har et aktivt behandlingsforhold på enkelte enheter. Innholdet i meldingene kan være av både praktisk og medisinsk natur, sier Øyvind Tobiassen.

Senere ønsker man å utvide denne dialogen til å omfatte e-konsultasjon.

– E-konsultasjoner vil kunne erstatte faktisk oppmøte på sykehuset. Man kan tenke seg at behandler derved får mulighet til å behandle flere pasienter enn ved  fysisk oppmøte. En slik løsning vil føre til at du som pasient i mindre grad må ta deg fri fra skole eller jobb, og at man kan redusere ventelister ved sykehuset, sier Vibeke Iren Herikstad.

Innsyn i henvisninger og timeavtaler

Planen er også at pasienter skal kunne se status på henvisninger som er sendt til sykehuset. Pasienten vil da kunne se om henvisningen er mottatt og hvor i behandlingsforløpet den er. Dermed slipper man å ringe sykehuset for spørsmål rundt henvisningen.

Videre skal pasienter kunne se planlagte timeavtaler ved sykehuset og eventuelt be om endring av tidspunkt.

– Slik blir det lettere å sikre at pasienter møter til time når de skal og har gjort nødvendige forberedelser. Sykehuset vil også kunne få tidlig beskjed av pasienten dersom en timeavtale ikke passer, slik at de bedre kan planlegge driften og gi timen videre til noen andre, sier Tobiassen.

Timeavtaletjenesten i helsenorge.no er utviklet av Helse Vest, og Helse Nord planlegger også å ta i bruk denne tjenesten.

Som pasient må du ofte fylle ut skjema i forbindelse med utredning, behandling, oppfølging, forskning og kvalitetsarbeid ved sykehuset. Det planlegges også at disse skjemaene skal bli tilgjengelig digitalt.

 

Pasientene forventer digitale løsninger

Bilde av Rune Kløvtveit
Brukerrepresentantene ser frem til de ulike digitale tjenestene som planlegges. Erna Hogrenning er pasientenes representant i styringsgruppen for prosjektet digitale innbyggertjenester og hun sitter også i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst. Rune Kløvtveit (bildet) er leder i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst.

– Det er forventninger om at man samhandler digitalt på samme måte i helsevesenet som ellers i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at man øker pasientens tilgang til digital informasjon, sier Erna Hogrenning.

– Jeg tror pasientene savner de tjenestene som skal innføres nå. I dag får man ett brev her og ett brev der. Økt  innsyn i journal er også et  svar på kravet fra pasienter om å være mer involvert. Det vil også øke pasientsikkerheten at pasientene har anledning til å følge med. Men så må man ikke glemme at det er grupper som ikke kan bruke dette. De må også ha et tilbud, sier Hogrenning.

– Pasientene savner at man kan ha enklere dialog med behandler. Fordelen med digital dialog er at vi får raskere kommunikasjon. Også innsyn i journal er viktig fordi man kan gå hjem og lese behandlers notater i ro og mak og være sikker på at man har forstått informasjon man fikk muntlig på sykehuset. I tillegg får pasienten mulighet til å reagere hvis noe er skrevet feil i journalen, sier Rune Kløvtveit.

Personvernet er viktig

Begge understreker at pasientsikkerhet og personvern er viktig.

– Men det trenger ikke å være en motsetning mellom personvern og digitale løsninger. Det er en illusjon å tro at et brev i posten er sikrere, sier Hogrenning.

– Det er også viktig at man tar hensyn til alle grupper og sørger for at all digital kommunikasjon gjøres i henhold til universell utforming, sier Kløvtveit.

Brukerrepresentantene mener løsningene vil føre til mer effektivitet.

– Dette er tids- og kostnadsbesparende for både pasient og helsepersonell. For eksempel vil pasientene spare reisetid når de kan ha en e-konsultasjon, sier Kløvtveit.

– Vi som pasienter er opptatt av at pengene skal gå til pasientbehandling og ikke til administrasjon, sier Hogrenning.

De to kunne ønsket seg at tjenestene ble innført raskere.

– Jeg som brukerrepresentant ville selvfølgelig hatt dette raskere, men jeg vet at det er en stor jobb som skal gjøres, sier Erna Hogrenning.

Imøteses av sykehusene

Terje Rootwelt (bildet) er leder i programstyret for Regional klinisk løsning, som prosjektet digitale innbyggertjenester er en del av. Han er også klinikkleder for Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og mener det er på tide at det innføres mer digital samhandling mellom sykehus og pasient.

Terje Rootwelt

– Det er kjempeviktig å komme videre med alternative former for elektronisk dialog med pasientene. Slik dialog er blitt vanlig på andre områder i samfunnet. For en del pasienter som må reise langt er det viktig med muligheter til digital samhandling. Både pasient og helseforetak får bedre oversikt, både ved at mye kan forenkles og ved at begge parter kan få informasjon på forhånd, sier Rootwelt.

Han sier at helseforetakene venter utålmodig på at særlig den digitale dialogen med pasientene skal komme på plass, i tillegg til timeavtaler og dialog rundt denne.

– Vi hadde ønsket oss dette tidligere, men vi støtter at det gjøres en nasjonal tilnærming. Samtidig som det er viktig å komme videre med en nasjonal ramme, er det også viktig at det er mulig å ha lokale tilpasninger innenfor det nasjonale systemet, sier Terje Rootwelt.

Prosjektet digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst har som mål å realisere nettopp digitale tjenester for innbyggerne. Tjenestene skal understøtte helseforetakenes behov for omstilling og effektivisering og pasientenes behov for informasjon og ønske om medvirkning i beslutninger om egen helse. Prosjektet er en del av program for Regional klinisk løsning som har som mål å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.