logo Helse Sør-Øst

Sykehusenes behov førende for ny teknologistrategi

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet ny delstrategi for teknologiområdet. – Viktige satsinger er brukernær utvikling og ny teknologi som gir raskere endringer og en forenklet hverdag for helsepersonell. Vi har naturligvis fokusert på helseforetakenes behov, og har vært opptatt av bred involvering og forankring, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 22.11.2023
Pasient i seng og behandler

I den reviderte strategien beskrives syv innsatsområder. Fire av dem retter seg direkte inn mot å styrke kvaliteten og kapasiteten i pasientbehandlingen. 

En mann i dress
Rune Simensen

 

– Vi skal jobbe for å fjerne «plunder og heft» for helsepersonell og bidra til mer effektive arbeidsprosesser. Vi skal også ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens med hovedformål å spare verdifull tid hos vårt dyktige helsepersonell. Vi skal også legge til rette for at pasienter kan følges opp hjemme på en god måte, og at viktig pasientinformasjon flyter bedre på tvers av helsetjenestene, sier Simensen. 

 

Brukernær og datadrevet utvikling

I tillegg til fire innsatsområder som går direkte på pasientbehandlingen, sier strategien også noe om hvordan det skal jobbes med utviklingen. Stikkord her er økt datafangst og økt grad av brukerdrevne utviklingsmetoder.

– Vi skal utnytte den informasjonen vi har i våre systemer, til å skape økt innsikt og dermed forbedre pasientbehandlingen, sykehusdriften og forskning. Vi skal også jobbe tettere med brukerne av IKT-tjenestene for å skape gode brukeropplevelser, sier Simensen. Han legger til at en viktig forutsetning for alt dette er kostnadseffektive felles IKT-tjenester som legger til rette for raskere endring. 

 

Tett dialog med foretakene

Arbeidet med å revidere delstrategien startet i januar 2023. Det har vært gode arbeidsmøter gjennom året med alle helseforetakene for kartlegging av innspill og behov.

– Økt gjennomføringstempo, ytelse og ikke minst responstid og fravær av «plunder og heft» er viktig for foretakene. Vi er også utfordret på å tydeliggjøre styringsmodellen og rolledelingen mellom helseforetakene, inkludert Sykehuspartner, og regionalt eierskap, sier Simensen.

 

Hva skal strategien brukes til?

Teknologistrategien skal brukes aktivt i prioritering, planlegging og budsjettering innenfor teknologiområdet i foretaksgruppen de kommende årene.

– Det regionale IKT-porteføljestyret har etterlyst en mer strategisk ramme for prioritering av nye initiativ. Vi håper også at helseforetakene ser nytten av den regionale teknologistrategien i sine interne prioriteringer, sier Simensen.

Mål for de syv innsatsområdene (trekkspill) 

  • Pasienter behandles og følges opp hjemme når det gir effektiv ressursbruk, god kvalitet og økt egenmestring. 
  • Kunstig intelligens, beslutningsstøtte og persontilpasset medisin skal gi arbeidsbesparende effekter, i tillegg til mer presise og likeverdige helsetjenester. 
  • Nødvendig og relevant pasientinformasjon skal være tilgjengelig for pasienter og helsepersonell på tvers av helsetjenesten. 
  • Brukervennlig teknologi skal gi effektive arbeidsprosesser og forenkle hverdagen for helsepersonell. 
  • Økt datafangst og bruk av informasjon for å forbedre pasientbehandlingen, sykehusdriften og grunnlaget for forskning. 
  • Økt grad av brukerdrevne utviklingsmetoder skal gi raskere endringer og gode brukeropplevelser. 
  • Moderne og kostnadseffektive felles IKT-tjenester som også gir økt endringsevne.