logo Helse Sør-Øst

Tilleggsoppdrag Sykehuset Innlandet

Høsten 2022 ble det gitt et tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Oppdraget var å belyse en trinnvis utbygging og å se på tiltak som kan redusere risikoen for at medarbeidere slutter før byggestart. 

Publisert 09.03.2023
Mannlig portør går i korridor

​​Konseptfasen steg 1 ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF høsten 2022. Etter at saken ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, kom helseministeren med et tilleggsoppdrag om å belyse

  • hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom
  • mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart

Det er utarbeidet to rapporter som svarer ut tilleggsoppdraget innen fristen 10. mars. Sykehuset Innlandet HF har gjennomført deloppdrag 2, og bidratt til deloppdrag 1.

Det er gjennomført en bred medvirkning i Sykehuset Innlandet HF for oppgavene i tilleggsoppdraget. Det er også mottatt skriftlige innspill fra brukerutvalg, ungdomsråd, divisjoner, tillitsvalgte og vernetjeneste.

I deloppdrag 1 er det analysert alternativer der somatiske funksjoner i all hovedsak flyttes i trinn 1, og funksjoner innen psykisk helsevern i trinn 2. Alternativene gir kombinasjoner med et relativt stort første byggetrinn, og et noe mindre byggetrinn 2.

Rapporten viser begrensede risikoreduserende gevinster ved en trinnvis utbygging ut over det som kan ivaretas med en trinnvis innflytting over en kortere periode.

I deloppdrag 2​ mener Sykehuset Innlandet HF at kartleggingen og medvirkningen viser at det den største risikoen er knyttet opp mot manglende beslutning. Det blir påpekt at en uavklart situasjon om framtidig sykehusstruktur kan bidra til å skape usikkerhet og forsinke videreutviklingen av helseforetaket.

Flere av de risikoreduserende tiltakene som er foreslått i de to rapportene, er sammenfallende. Tiltakene som løftes frem er god og tydelig informasjon, strukturert endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF mener at trinnvis utbygging kan medføre en risiko for redusert pasientsikkerhet og kvalitet. Brukerutvalgets oppfatning er at det beste for pasientene og ansatte er et samlet fagmiljø med én dør inn, og med helhetlig behandling.