logo Helse Sør-Øst

Tiltak for økt intensivkapasitet i sykehusene fremover

For å møte det fremtidige behovet for intensivkapasitet må organisering av pasientbehandlingen videreutvikles. Dette vil gi en bedre fleksibilitet til å håndtere en langvarig belastning, som for eksempel under en pandemi.

Publisert 28.04.2023
​Basert på innspill fra helseforetakene vil det i årene frem til 2030 være behov for en økning i antall intensivplasser på 16 prosent, til 275 plasser.

Dette viser analyser i en rapport om regional intensivkapasitet, som styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til i møtet fredag 28. april. I rapporten skisseres flere tiltak som må til for å møte en forventet økning i intensivkapasiteten i sykehusene.

- Dette vil bli utfordrende, spesielt med utgangspunkt i eksisterende utdanningskapasitet. En slik økning i antall bemannede senger vil ikke være mulig uten betydelige endringer i organiseringen av pasientbehandlingen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Annen organis​​ering

Rapporten peker blant annet på nødvendigheten av å se på oppgavedeling, team-organisering og øvrige tiltak for å sikre riktig kompetanse og kapasitet i pasientbehandlingen fremover. Rotasjonsordninger mellom intensivsykepleiere og andre sykepleiere ved normal drift er andre eksempler på tiltak som kan bidra til kompetanseoverføring mellom nivåene. 

- Langsiktige, robuste og bærekraftige løsninger innen intensivområdet vil kreve et helhetlig og langsiktig arbeid. Rapportens anbefalinger skal brukes i foretakenes videre arbeid med dimensjonering av intensivkapasiteten og vil kunne påvirke helseforetakenes utviklingsplaner, faglig og økonomisk. Gjennomføring av mål og tiltak i rapporten vil kreve forankring og oppfølging i alle ledd i foretaksgruppen, sier Rootwelt.