logo Helse Sør-Øst

Utfordrende kostnadsbilde for nye sykehusbygg

I Helse Sør-Øst er mange sykehusbyggprosjekter i gjennomføringsfase. Nytt psykiatribygg i Kristiansand er allerede klart for prøvedrift, storbylegevakten i Oslo åpner neste år, klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet skal stå ferdig i 2024 og nytt sykehus i Drammen ferdigstilles i 2025.

Publisert 23.10.2022
Sist oppdatert 15.01.2023
Oversiktsbilde av byggeplassen, nytt sykehus i Drammen

​– Det er ingen tvil om at det er utfordrende å gjennomføre store byggeprosjekter i en tid med høy prisvekst og til dels usikre leveranser. Samtidig er alle disse prosjektene viktige for å levere gode helsetjenester til de som trenger det, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

– Med god styring skal vi få gjennomført de prosjektene som er vedtatt, sier Gjedrem.

Sørlandet sykehus HF vil snart ta i bruk nytt bygg for psykisk helse i Kristiansand. Bygget er oppført på helseforetakets tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg. Bygget skal være i drift i april 2023, og prøvedrift er allerede i gang.

På Aker i Oslo er det Oslo kommune som er byggherre for ny storbylegevakt, som blant annet skal erstatte dagens nedslitte lokaler i Storgata. Oslo universitetssykehus HF flytter inn med sin skadelegevakt i nye, tidsriktige lokaler som er lett tilgjengelige. Prosjektet omfatter 26.000 kvadratmeter. Oslo universitetssykehus HF skal leie ca. 55 prosent av arealene, inklusive en andel av fellesarealene. Det resterende arealet skal benyttes av Helseetaten i Oslo kommune.

Overlevering for prøvedrift fra Oslobygg KF til Oslo universitetssykehus HF planlegges mai 2023. Planlagt pasientbehandling åpner 29. august 2023, mens legevakten åpner 22. november 2023.​

Her skal driften etter planen være i gang i april 2024. Råbygget er ferdigstilt og montasje av fasadeelementer pågår. I tillegg arbeides det med innvendige- og tekniske arbeider.

Prognosen for prosjektet er innenfor styringsrammen, men det er fortsatt gjenstående risiko for økte entreprisekostnader som konsekvens av forhold knyttet til markedssituasjonen for byggematerialer, energi og transport.

Fra 2020 og frem til i dag har bygge- og anleggsnæringen opplevd en ekstraordinær kostnadsvekst. Det er mange årsaker til kostnadsveksten, men den skyldes først og fremst forhold knyttet til Covid-19 pandemien og deretter krigen i Ukraina. Denne kostnadsveksten har slått spesielt ut på det nye Drammen sykehus, og opprinnelig styringsramme for prosjektet vil bli overskredet.

I andre tertial har råbyggsarbeider for sentralbygget utgjort den største aktiviteten, sammen med montasje i sengebygg og arbeider med tett hus på poliklinikkbygg og øvrige bygg. Fundamenteringsarbeidene for psykiatribygg og adkomstbygg er startet og godt i gang.
I neste periode skal råbyggsentreprisene ferdigstilles og tett-hus-entreprisen for samtlige bygg vil videreføres. Innvendige arbeider vil trappes opp fremover.  Vestre Viken HF er i gang med salgsprosessen for nåværende Drammen sykehus.

Det nye bygget skal legge til rette for utstrakt tverrfaglig samhandling og utvikling av forskningsmiljøer. Universitetet i Oslo skal benytte ca. 70 prosent av arealene, og klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF skal benytte de øvrige 30 prosent av bygget. Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Planen er innflytting i 2026.

Det er fortsatt en generelt stor kostnadsusikkerhet i prosjektet, og en betydelig risiko for at prosjektet ikke kan ferdigstilles innenfor styringsrammen.


Les også Prioriterer bygg for psykisk syke