logo Helse Sør-Øst

Utvikler digital løsning for samordning av nødetatene

Medisinsk fagsjef Hans-Christian Stoud Platou i klinikk for prehospitale tjenester i Vestre Viken utvikler sammen med lokal AMK-sentral, 110-sentral og politiet et felles utspørrings- og dokumentasjonsverktøy for bruk ved hendelser som utløser trippelvarslinger (SAMWEB).

Publisert 20.10.2016
Sist oppdatert 31.10.2016

​Per i dag finnes ikke et slikt digitalt nasjonalt utspørringsverktøy som kan brukes felles av alle tre etater ved henvendelser som involverer alle etatene (trippelvarslinger). Dette gjør at nødmeldesentralene håndterer hendelser på en ulik måte, og at ikke alle får samme informasjon til samme tid.

- Det innovative med denne løsningen er at vi ved trippelvarslinger ønsker å benytte et felles elektronisk system for utspørring og rådgivning, registrering av hendelsesdata og registrering av tiltak. Dette verktøyet vil også kunne ivareta behovet vi har for dokumentasjon og styringsdata i alle tre nødetater, sier Platou.

SAMWEB er en videreutvikling av dagens Samvirke som praktiseres på de samlokaliserte nødmeldesentralene i Drammen. I dag har etatene felles utspørringsverktøy i papirformat for trippelvarslinger, men ikke felles dokumentasjonsverktøy hvor hendelsesdata og tiltak registreres. Dette utspørringsverktøyet benyttes kun av nødmeldesentralene i Drammen.

Arbeidsprosessen i Samvirke innebærer at den nødmeldesentralen som mottar en melding om hendelse som utløser trippelvarsling, setter innringer raskt i telefonkonferanse med de andre nødmeldesentralene. Under intervju med innringer blir det samtidig benyttet et felles utspørringsverktøy som er utarbeidet av sentralene i Drammen. Dette verktøyet sikrer effektiv og systematisk utspørring i tråd med norsk indeks for medisinsk nødhjelp, og gir innringer standardisert hjelp uavhengig av hvilken sentral som får oppringningen.

Målet med SAMWEB er å digitalisere dette utspørringsverktøyet, og samtidig utvikle et verktøy for dokumentasjon av hendelsesdata for å sikre lik forståelse hos alle nødetater.

- Vi mener at SAMWEB vil ivareta kravet til helsepersonellets taushetsplikt samtidig som helsepersonellets rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet ved ulykker, kriser og katastrofesituasjoner blir ivaretatt, sier Platou

Etter at Samvirke ble innført som ny arbeidsprosess ved nødmeldesentralene i Drammen har alle etater opplevd tidsbesparelser på trippelvarsling. For politiets del er besparelsen på nærmere fire minutter, og for helse og brann er den på over ett minutt. Tidsbesparelsen på å varsle alle utrykkende enheter hos de tre nødetatene er i snitt nærmere to minutter. I tillegg til økt tidsbesparelse, får utrykningspersonellet raskere informasjon om hva som møter dem.

- Ved å benytte en felles mal for utspørring og handling ved trippelvarslinger kan vi vise at tidsbruken på å trippelvarsle og varsle operativt mannskap blir signifikant kortere, sier Platou.

Gjennom Nærpolitireformen ble det vedtatt at operasjonssentralene for politi og brann skal flyttes til Tønsberg hvor Politidistrikt Sør-Øst har sitt hovedsete. AKM-sentralen til Vestre Viken blir værende i Drammen, og for å sikre dagens arbeidsmetode også i fremtiden, mener Platou det er viktig å satse på SAMWEB.

- Vi tror helt klart at denne IKT-løsningen vil sikre dagens arbeidsmetode på en tilfredsstillende måte i fremtiden, sier han.

Håpet er at arbeidsverktøyet etter hvert kan bli en nasjonal løsning som også andre operasjonssentraler tar i bruk.

- Vi mener at en nasjonal forankring av prosjektet er en kritisk suksessfaktor og har derfor dialog med blant annet prosjektet, «Ny teknologi AMK v/Nasjonal IKT» og politidirektoratet.

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten "Innovatøren" presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.