logo Helse Sør-Øst

Utviklingen av fremtidens Oslo universitetssykehus

Målbildet for fremtidens Oslo universitetssykehus er tegnet. Det skal ivareta kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus og trygge befolkningens behov for sykehustjenester i hovedstadsområdet. På nyåret går arbeidet over i en ny fase hvor planene skal utredes og konkretiseres ytterligere.  

Publisert 27.09.2017

​Målbildet for den videre utvikling av Oslo universitetssykehus er at det skal etableres et lokalsykehus på Aker, en samling av regionsfunksjoner med lokalsykehustilbud til noen bydeler på Gaustad og kreftbehandling på Radiumhospitalet.

Dette målbildet er vedtatt av styret ved Oslo universitetssykehus HF, styret i Helse Sør-Øst RHF og er stadfestet i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. En enstemmig styringsgruppe, der også tillitsvalgte deltar, har gitt sin tilslutning til at videre arbeid med utvikling av Oslo universitetssykehus HF videreføres med oppstart konseptfase for Aker og Gaustad.

I konseptfasen skal det utredes hvordan regionsfunksjoner innen medisin og kirurgi kan flyttes fra Ullevål til Gaustad og hvordan lokalsykehusfunksjoner innen de samme fagområdene skal fordeles.

I den videre prosessen med konseptfase for Aker og Gaustad vil man gjøre vurderinger av hvordan akuttfunksjonene inkludert traumefunksjonen skal organiseres og ivaretas. Akuttfunksjonene ligger i dag i hovedsak på Ullevål inkludert et svært godt organisert tilbud til pasienter med omfattende skader, den såkalte multitraumefunksjonen. I det videre arbeidet vil en sørge for at disse funksjonene opprettholdes og styrkes ytterligere.

Konseptfasen som starter opp i januar 2018 vil klargjøre premissene for innholdet og arealbehovet i de ulike sykehusene og sammenhengen mellom nye og eksisterende bygg. Det skal videre utvikles alternativer for fysiske løsninger som skal inngå i et skisseprosjekt.

- Vi er opptatt av å utvikle Oslo universitetssykehus til det beste for pasienter og ansatte og er svært opptatt av at funksjonene ved Oslo universitetssykehus ikke svekkes i en ny og oppgradert struktur. Nettopp derfor ønsker vi å utvikle Gaustad og Aker parallelt. Vi vet at det underveis er uttrykt bekymringer om oppsplitting av fagmiljøer. Dette lytter vi til og tar det med oss inn i det videre arbeidet. Dagens bygningsmasse på Ullevål er ikke laget for moderne sykehusbehandling og det er viktig for både pasienter og ansatte at vi nå kommer videre, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.