logo Helse Sør-Øst

Vedtak i Drammen bystyre om grunnerverv

Drammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.

Publisert 07.04.2017

Bystyrets vedtak:

1. Etablering av nytt sykehus er en meget viktig samfunnsmessig oppgave. Det forventes at Helse Sør-Øst RHF og grunneiere i området har gode prosesser for å komme frem til avtaler om grunnavståelse. Om frivillig grunnavståelse ikke lar seg gjennomføre, vil Drammen kommune fatte ekspropriasjonsvedtak og gjennomføre ekspropriasjonsprosessen for å sikre at helseforetaket kan erverve nødvendige grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplanen.

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale mellom Drammen kommune og Helse Sør-Øst om regulering av forholdet mellom partene i en eventuell ekspropriasjonssak. Avtalen tar utgangspunkt i følgende premisser

  • Ekspropriasjonen foretas på Helse Sør-Østs regning og risiko
  • Helse Sør-Øst skal dekke kommunens kostnader ved ekspropriasjonssak og eventuell skjønnssak samt ekspropriasjonserstatning, for å kunne tiltre grunn og rettigheter

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (SP).

 

Les mer på Drammen kommunes nettside