logo Helse Sør-Øst

Videreutvikling Aker og Gaustad

I forbindelse med styrebehandling av planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus, ble det besluttet at områdene føde, barn og gynekologi skulle videreutvikles og oppgraderes til en fullverdig konseptrapport. Nå foreligger det en slik rapport som skal behandles av styret i Oslo universitetssykehus HF og i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 28.05.2019
Sist oppdatert 02.05.2022

Rapporten som foreligger gjelder gjennomført konseptfase for fagområdene gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer. Konseptene for både Aker og Gaustad er videreutviklet og sikrer gode funksjonelle sammenhenger og løsninger for de nye fagområdene begge steder. Man har beholdt kompakte bygg som gir effektive sammenhenger mellom ulike funksjoner og med mulighet for senere utvidelser. Videreutviklingen av konseptene innebærer blant annet at de nye bygningene på Aker og på Gaustad blir lavere enn opprinnelig antatt. På Gaustad er høyden på byggene redusert fra 72 til 49 meter og arealet er fordelt på fire i stedet for tre bygg.

 

Revidert skisseprosjekt Aker

Aker

Hovedkonseptet Utsikt fra skisseprosjektet fra 2018 er videreført i revidert skisse­prosjekt der funksjonene for barn, føde og gynekologi er inkludert.

De mest vesentlige endringene i prosjektet er:

 1. Hovedbygget er utvidet mot vest hvor det meste av føde, gynekologi og nyfødtintensiv er plassert.
 2. Hovedbygget og høyhusene har fått endret geometri for å gi bedre forbindelse til funksjoner for føde og gynekologi. Høyhusene har med dette fått en slankere karakter.
 3. Operasjonsavdelingen har fått ny løsning oppdatert med det nye arealet tilført for føde og gynekologi.
 4. Observasjonsposten tilknyttet akuttmottaket er nå plassert i samme etasje som akuttmottaket. Det utvidede bygget mot vest har gitt en mulighet for å få observasjonsposten plassert mellom felles akuttmottak og mottak føde og gynekologi.
 5. Nybygg med døgnposter for psykisk helsevern og rusbehandling er redusert fra fire til tre kuber ved å øke etasjehøyden på en av kubene. Døgnområdene blir dermed trukket vekk fra området som er høyest belastet med støy og støv fra Sinsenkrysset. 

 

Høyden på byggene varierer mellom to etasjer mot øst og nord, og opp mot fem etasjer mot vest. Høyhusene er nå på henholdsvis elleve og tretten etasjer, med en høyde på om lag 60 meter.

Revidert skisseprosjekt Gaustad

Skisse Gaustad

I konseptfasen for nytt sykehus på Gaustad ble konsept «kam» valgt etter at mange ulike konsepter ble vurdert i en mulighetsstudie. Konseptet ble videreutviklet til skisseprosjekt høsten 2018. Parallelt ble det utarbeidet en tilleggsutredning for hvordan føde og barn kunne bli innplassert som en del av første etappe på Gaustad.

Hovedgrepet fra konseptfasen er opprettholdt og videreført i revidert skisseprosjekt hvor barn, føde og nyfødtintensiv er innarbeidet. Funksjonelle sammenhenger mellom nye bygg og eksisterende funksjoner for barn og føde på Rikshospitalet er vektlagt.

De mest vesentlige endringene i prosjektet er:

 • Innplassering av barn og føde har medført en utvidelse av behandlingsbyggene mot syd.
 • Det er lagt inn cirka 16 000 m2 nytt bruttoareal, og dette har medført et større fotavtrykk av bygget.
 • Bygget har fått senket sin høyde fra 72 til 49 meter og arealet er fordelt på fire i stedet for tre lameller. Totalt areal i behandlingsbyggene er om lag 94 000 m2.
 • Bygningen mot øst har ikke fått endret sitt eksteriør, men funksjonene i bygget er endret til å huse barn og poliklinikker.
 • Laboratorier, undervisning og forskning er flyttet Dette gir en tettere tilknytning til eksisterende laboratoriearealer, forskning og undervisning

 

Pasientgrupper som inngår i konseptrapporten

 • Barn. Barn med somatiske sykdommer (barnemedisin) i alderen 0 til 18 år skal behandles på Gaustad med unntak av nyfødtintensiv der barn vil fordeles mellom Aker og Gaustad. Barn med kirurgiske diagnoser ved Ullevål ble inkludert i konseptrapporten fra 2018. Denne rapporten inkluderer de resterende inneliggende barna og de fleste polikliniske konsultasjoner (barnemedisin) fra Ullevål og bydel 12 Alna (fra Ahus) til Gaustad. Barn ved nyfødtintensiv Ullevål fordeles til Aker og Gaustad.
 • Føde. Den samlede fødeaktiviteten ved dagens Ullevål og Rikshospitalet er foreløpig fordelt cirka 50/50 mellom Aker og Gaustad. Regionssykehusfunksjonen legges til Gaustad.
 • Gynekologi fra Ullevål samles på Aker.
 • Det vil være nyfødtintensivenheter på både Aker og Gaustad, og det skal tilstrebes en tilnærmet lik utforming for å legge til rette for god pasientsikkerhet, kompetansedeling og sambruk av personell. Nyfødtintensiv skal ivareta oppgaver innen intensivbehandling fra svært for tidlig fødte og kritisk syke barn til andre som kun trenger hjelp til ernæring. Barn med tyngst behandlings- og overvåkingsbehov vil primært bli behandlet på Gaustad. Endelig fordeling av barn mellom Aker og Gaustad vil bli besluttet i en senere fase i tråd med regionale føringer.

Nyfødtintensiv skal utformes slik at barnet kan ivaretas i en familiebasert omsorgsmodell. Arealet skal legge til rette for at barn med behov for høy grad av overvåking og behandling kan samles i ett område. Utforming, fordeling og plassering av rom vil bli detaljert i forprosjektet.

Les konseptrapport Barn, føde og gynekologi