logo Helse Sør-Øst

Viktig satsing på utdanning og kompetanse

Flere av våre helseforetak opplever at det er utfordrende å beholde og rekruttere medarbeidere. Hensiktsmessig sammensetning av kompetanse er avgjørende for å gi våre pasienter god behandling. Det jobbes derfor med en egen strategi for utdanning og kompetanse i Helse Sør-Øst.

Publisert 21.10.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Sykepleier skanner armband på pasient
​– Den viktigste ressursen i sykehusene er ikke bygninger eller teknologi, men de kompetente medarbeiderne. Det så vi ikke minst under koronapandemien, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

En langsiktig strategi for utdanning og kompetanse skal sikre tilstrekkelig og rett kompetanse i helseforetakene i fremtiden. Flere av helseforetakene melder om færre søkere til stillinger som krever spesiell kompetanse. 

– Vi må i enda større grad benytte spesialistenes kompetanse der den trengs, og overlate andre oppgaver til annet helsepersonell. Dette forutsetter økt bruk av team-basert pasientbehandling, der ulike personalgrupper har definerte arbeidsoppgaver, sier Rootwelt.  

Han mener også det er viktig at de som er ansatt, har den kompetansen som kreves for å løse arbeidsoppgavene i dag og i fremtiden.

Større prosjekter og enkelt​​tiltak

I løpet av det siste året har det regionale helseforetaket igangsatt flere større regionale prosjekter som bidrar til å realisere mål i delstrategien. Prosjekter som har involvert flere av avdelingene i det regionale helseforetaket, er; «Digitale løsninger for utdanning og kompetanse», «P/LIS-prosjektet» og «Praksisprosjektet».  

I tillegg til disse prosjektene er ulike enkeltstående tiltak gjennomført, igangsatt eller planlagt. Blant annet:
  • økt finansiering av det regionale senteret for medisinsk simulering 
  • økning i antallet utdanningsstillinger for sykepleiere 
  • utarbeidelse av modell for framskrivning av behov for ulike spesialsykepleiere  
  • etablering av nytt felles samarbeidsorgan mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og utdanningsinstitusjonene

Store og viktige utdanningsvirksomh​eter

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er Norges største utdanningsvirksomheter for å sikre tilstrekkelig helsepersonell for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter god organisering, høy kvalitet og finansiering av utdanningsvirksomhet, men også et tett og forutsigbart samarbeid med kommunene, fylkeskommunene og de ulike universitetene og høyskolene i regionen.

Statusrapport for Regional delstrategi utdanning og kompetanse, som ble lagt frem for styret i Helse Sør-Øst 21. oktober, gjennomgår en lang rekke tiltak som er gjennomført eller planlagt på dette feltet.