logo Helse Sør-Øst

Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHF

Den 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut.

Publisert 13.06.2017
Sist oppdatert 23.02.2018

​Det vedtatte målbildet for utviklingen av Oslo universitetssykehus innebærer at helseforetaket utvikles som tre sykehus med en klar profil: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark

Regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Prosjektene som er kommet lengst er arbeidet med nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. For begge disse prosjektene er det nå utarbeidet konseptrapporter.

Regional sikkerhetsavdeling holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. Forslaget til vedtak innebærer at styret i første omgang beslutter at regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, prioriteres som første utbyggingstrinn på Ila i Bærum. Videre at det skal arbeides med løsninger for trinn to, dvs lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming /autisme, høsten 2017.

 

Skisse byggetrinn 1 regional sikkerhetsavdeling på Ila
Skisse byggetrinn 1 regional sikkerhetsavdeling på Ila

 

En viktig grunn for å velge lokalisering for regional sikkerhetsavdeling på Ila er muligheten for å legge til rette for et tettere samarbeid mellom fagmiljøene på Ila landsfengsel og fagmiljøene ved regional sikkerhetsavdeling.

Forslaget til vedtak innebærer at det legges opp til oppstart av forprosjekt i januar 2018 og med planlagt ferdigstillelse av første trinn i 2021.

For nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er to ulike utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten. Forslaget til vedtak innebærer at forslag 2, med plassering av klinikkbygget nord-øst på tomten, velges. Dette alternativet gir en bedre løsning for sengeområdene og generelt bedre interne funksjonelle sammenhenger. Det gir også enklere tilkomst og bedre tilrettelagt for etablering av et fremtidig protonsenter, skriver administrerende direktør i sin anbefaling til styret.

Skisse alternativ 2 for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet
Skisse alternativ 2 for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

 

Aker og Gaustad

I forslaget til vedtak anbefales det å videreføre arbeidet med planlegging av lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.  Videre at det høsten 2017 skal gjennomføres konkurranse for arkitekter og rådgivere og at det skal tilrettelegges for oppstart av konseptfaser i årsskiftet 2017/2018. Konseptfaseutredningene er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene.

Prosjektene skal utvikles i parallell slik at planleggingen kan skje helhetlig og sammenhenger mellom de to prosjektene blir ivaretatt. Dette er i tråd med foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Som planforutsetning blir det lagt til grunn at regionale sykehusfunksjoner og lokalsykehus for 3 bydeler lokaliseres på Gaustad, mens det på Aker planlegges lokalsykehus for tre Oslo-bydeler og bydel Alna, som skal overføres fra Akershus universitetssykehus.  I planforutsetningene ligger også psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for syv bydeler på Aker. Det legges til grunn at Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus skal øke graden av egendekning av lokalsykehusfunksjoner i sitt opptaksområde og håndtere befolkningsveksten i opptaksområdene de har ansvar for i dag.

Beslutning om hvilke bydeler som skal til henholdsvis Gaustad og Aker blir tatt på et senere tidspunkt i planleggingsprosessen. I tråd med tidligere styrevedtak planlegges det for at bydel Alna skal overføres fra Akershus universitetssykehus til Oslo sykehusområde først, og Grorud og Stover bydeler på et senere tidspunkt.

De foreslåtte utbyggingene på Gaustad og Aker er store og krevende prosjekter på begrensede tomteområder og der det må finnes løsninger både for reguleringsmessige utfordringer og vern av kulturminner. For å ha god dialog tidligst mulig har Helse Sør-Øst RHF tatt initiativ til oppstartsmøte med Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og til dialog med Riksantikvaren.

Les mer