logo Helse Sør-Øst

Vil ha mer forskning på kvalitet og pasientsikkerhet

Det skal forskes mer på kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst. Derfor har styret i Helse Sør-Øst RHF øremerket inntil ti millioner kroner til prioriterte forskningsområder.

Publisert 07.03.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
To sykehusansatte sitter foran pc-skjerm
Utlysningen publiseres i slutten av mai med søknadsfrist i begynnelsen av september.

Målet er at mer av forskningen i Helse Sør-Øst skal understøtte temaer og områder som er viktige for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten. Prioriteringen av disse områdene skjer blant annet med bakgrunn i relevante styringsdokumenter, helsepersonellkommisjonens rapport og nasjonal helse- og samhandlingsplan.

For årets utlysning vil det bli prioritert forskning innenfor tre fokusområder:

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Målet er å øke kunnskapsgrunnlaget om kvalitet, trygghet og sikkerhet for helsetjenestene.  Pasienter skal ikke utsettes for unødig risiko eller skade som følge av diagnostikk, behandling og oppfølging. Brukererfaringer og gode, relevante pasientdata er sentrale informasjonskilder for forskningsprosjekter innen dette området.

Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp 

I fremtiden vil pasientene oftere motta helsehjelp hjemme eller i sine nærområder. Dette kan skje gjennom digitale eller ambulante/polikliniske tjenester. Dette området kan derfor omfatte problemstillinger relatert til bruk av nye digitale løsninger som helsepersonellbesparende tiltak og forskning knyttet til brukerstyrte poliklinikker.

Digitalisering 

Ulike hjemmebaserte løsninger, velferdsteknologi og sensorer gir mulighet for utvidet oppfølging og aktiv deltakelse i egen helse for innbyggerne. Forskning på ny teknologi og innovative arbeidsprosesser er nødvendig for å etablere et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av helsetjenester med høy kvalitet.
Det skal stilles krav til at universell utforming ivaretas i vurderingen av forskningsprosjekter innen digitalisering.


Utlysningen publiseres i slutten av mai med søknadsfrist i begynnelsen av september.


Les styresaken:
Målretting av regionale forskningsmidler for utlysning i 2024