logo Helse Sør-Øst

Vil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidet

- Helse Sør-Øst vil nå gå gjennom arbeidet med digitalisering i regionen. Når vi nå har stilt infrastrukturmoderniseringen i bero, så har det også noen konsekvenser for vår samlede IKT-virksomhet som vi må få oversikt over. Det er derfor naturlig å gå gjennom prosjektene i Digital fornying for å vurdere tidsplaner og ressursbruk, sier konserndirektør Atle Brynestad, ansvarlig for teknologi og e-helse.

Publisert 02.06.2017

​Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF fikk denne uka i oppdrag å utrede mulige alternativer for moderniseringen.

 - Vi må være sikre på at vi bruker kompetansen og ressursene våre riktig. Det er derfor behov for å gå gjennom fornyingsprogrammet for å sikre rett prioritering av prosjektene, sier Brynestad.

 Formålet med digitaliseringen er blant annet å etablere felles løsninger på tvers av helseforetakene som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i hele Helse Sør-Øst. Eksempler på dette er etablering av én pasientjournal, systemer for laboratorietjenester og radiologi og gode systemer for virksomhetsstyring. Programmet har også innført nasjonale løsninger som e-resept og kjernejournal og samarbeider med direktoratet for e-helse om innføring av løsninger fra helsenorge.no.

Gevinstene av Digital fornying er blant annet mer helhetlige pasientforløp gjennom bedre samhandling mellom sykehusene, økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen og bedre arbeidsverktøy for behandlere.

 I dag har de ulike helseforetakene i regionen en rekke ulike systemer som ikke kommuniserer med hverandre. I praksis betyr dette at informasjonen ikke følger pasienten på en effektiv måte på tvers av behandlingssteder, og at pasientforløpet kan bli stykket opp.

 - Vi står foran en omfattende digitalisering av det norske helsevesenet, og Digital fornying er et veldig viktig prosjekt. Da må vi være trygge på at vi er på rett vei, og at risikoen er akseptabel. Målet er å standardisere, modernisere og slå sammen løsningene. Dette vil understøtte gode arbeidsprosesser på tvers av helseforetakene, møte lovkrav og samfunnets forventninger til moderne sykehusbehandling, sier Brynestad.