logo Helse Sør-Øst

Vurderer organiseringen av de prehospitale tjenestene

Helse Sør-Øst RHF ønsker at de prehospitale tjenestene i regionen skal bli mer samordnet. Målet er å gi befolkningen enda større trygghet for at de får kompetent og rask hjelp når de trenger det. 

Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Gul ambulanse foran garasje

De siste årene har antall ambulanseoppdrag økt med 3–4 prosent hvert år, og antall henvendelser til nødnumrene 113 og 116117 (legevakt) har vært høyere enn befolkningsveksten tilsier.

– Kravene og forventningene til de prehospitale tjenestene kommer til å øke ytterligere i årene framover, og det er derfor nødvendig at vi vurderer organiseringen, sier avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes. Han sier det er viktig at tjenesten driftes effektivt med tanke på ressursbruk og kostnader, og at det må legges til rette for god faglig utvikling.

– Utviklingen medfører blant annet økte krav til kompetanse og profesjonalitet i AMK-sentralene, og vi må vurdere om dagens organisering er den riktige for fremtiden, sier Debes.

Det er i dag fem AMK-sentraler i Helse Sør-Øst, og disse har varierende aktivitet og størrelse på opptaksområdet.

Helse Sør-Øst har startet et prosjekt som skal utrede organiseringen av de prehospitale tjenestene. Prosjektet skal vurdere organisering og beredskap av AMK-sentraler, geografiske ansvarsområder, faglig utvikling og kvalitet, og utnyttelse av de samlede ambulanse- og pasientreiseressursene. Organisering av luftambulansetjenesten er allerede gjennomført og er derfor ikke en del av denne utredningen.

Målet med prosjektet er at​

  • pasientene skal motta rask og nødvendig helsehjelp
  • helsepersonellet skal ha nødvendig kompetanse
  • det sikres riktig og kostnadseffektiv ressursbruk
  • den akuttmedisinske kjeden er standardisert, sammenhengende og velfungerende
  • tjenestene understøttes av formålstjenlige og velfungerende IKT-løsninger

Arbeidet med utredningen vil pågå i om lag ett år.