logo Helse Sør-Øst

Vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo

Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. syv år).

Publisert 28.05.2019
Sist oppdatert 28.04.2022

Illustrasjon

En utbygging på Ullevål vil ikke ha økonomisk bærekraft.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sitt møte i januar at de ønsket en belysning av utbygging på Ullevål som et alternativ til samling av regionfunksjonene på Gaustad. Nå er det lagt frem en rapport som skal styrebehandles 20. juni; Rapport om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad.

Rapporten gjør rede for hva det vil innebære dersom det vedtatte målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF realiseres som forutsatt, men at utbyggingen skjer på Ullevål i stedet for på Gaustad. Det innebærer at planlagt areal som er forutsatt etablert på Gaustad i etappe 1, må etableres på Ullevål i ny eller eksisterende bygningsmasse, og at virksomhet som per i dag er lokalisert til Rikshospitalet flyttes til Ullevål. Dette gir samme virksomhetsinnhold som nå er planlagt på Gaustad, og legger til rette for at Rikshospitalet kan avvikles. Det er vurdert tre alternativer for utbygging på Ullevål; sør, nord og midt.

  • Av de tre utbyggingsløsningene er det alternativet med tyngdepunkt i sør som legger best til rette for gjenbruk av deler av eksisterende bygningsmasse. Det er dette alternativet som er utdypet i rapporten. Det har vært hevdet at Ullevåltomten er ferdig regulert slik at en utbygging på Ullevål kan starte uten en ny regulering.  Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten har informert om at en utbygging på mer enn 15.000 m2 betyr at det må utarbeides et planprogram og gjennomføres konsekvensutredninger tilsvarende som for Aker og Gaustad. En slik prosess tar 2-3 år.
  • Utbyggingen sør på Ullevåltomten foreslås gjennomført i fire trinn fra 2022 til 2038, hvor trinn 1 og 2 omfatter etablering av ny teknisk sentral og nytt klinikkbygg på 70 000 m2. De to første trinnene avsluttes i 2030 hvor funksjoner innen medisin og kirurgi flytter inn i nytt klinikkbygg, samt at akuttfunksjonen innen medisin og kirurgi med traumevirksomhet etableres i det samme bygget.
  • Det vil være behov for en investering for etappe 1 på 28 860 millioner kroner på Ullevål.
Tabell
  
  • I konseptfasen er etappe 1 på Aker og Gaustad kostnadsberegnet til i alt 32,6 millioner kroner, inklusiv barn, fødselshjelp og gynekologi. Det betyr at kostnaden for alternativet Ullevål sør er vurdert til å være ca. 12,8 milliarder kroner dyrere enn dette. Eventuelle inntekter ved tomtesalg er ikke medregnet i noen av alternativene.
  • Den beregnede driftsøkonomiske gevinsten av samlokalisering vil komme først om nærmere 20 år.
  • Ved en utbygging på Ullevål vil man ikke oppnå de synergiene med nærhet til universitet og forskningsmiljøer som ved Gaustad-alternativet. 
Illustrasjon

Rapport om Ullevål som alternativ til Gaustad


Les mer om store utviklings- og byggeprosjekter