Hopp til innhold
logo
Fire sorte pappfigurer holder hverandre i hendene

Felles henvisningsmottak

Helse Sør-Øst RHF har et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. 

Oppdatert 24.04.2023

Fra og med 1. september 2022 er det etablert felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern​. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Flere DPS-er vil innføre ordningen de nærmeste månedene, og innen 1. september skal felles henvisningsmottak være innført i hele Helse Sør-Øst.

Henvisere skal følge dagens praksis ved henvisning frem til de får informasjon om endrede rutiner.​​​

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Vi ønsker å endre dette ved å etablere et prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak. Ved å etablere felles henvisningsmottak skal fastlege/henviser henvise alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern til ett sted. Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS.

I første fase ble det etablert felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Dette er i drift fra 1. september 2022.

Høsten 2022 er det etablert et eget delprosjekt for Oslo-området for å vurdere nærmere særskilte problemstillinger for dette området. 

I løpet av høsten 2022 skal Helse Sør-Øst RHF levere en rapport som oppsummerer erfaringer med de første felles henvisningsmottakene. Rapporten vil komme med anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen. 

Det vil bli etablert et delprosjekt ved hvert helseforetak/sykehus med oppstart januar 2023. 

Det er en målsetting å etablere felles henvisningsmottak ved alle helseforetakene i regionen innen 1. september 2023.

Fra og med 2. mai 2023 etableres felles henvisningsmottak ved samtlige DPS i Agder.

Fra denne datoen skal alle henvisninger innen dette fagområdet adresseres Psykisk helsevern for voksne (Sørlandet sykehus HF).

I Oslo-området er det mange avtalespesialister, og det er derfor etablert et eget delprosjekt for dette området (Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus).​

Innføring av felles henvisningsmottak innebærer en ny vei inn for henvisninger til psykisk helsevern for voksne.  Pasienter vil fortsatt ha rett til å velge behandlingssted, så det er derfor ingen endring i pasienters valgrett. 

​Det er valgrett på to nivåer: 
Å velge hvilket distriktpsykiatrisk senter (DPS) som skal rettighetsvurdere henvisningen 
Å velge hvor helsehjelpen skal mottas (ved et konkret DPS eller en avtalespesialist) 

Det er viktig at henviser/fastlege informerer pasienter om endringene i henvisningsløpet og legger til rette for at pasienter kan benytte seg av denne valgretten når det er aktuelt med en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Etablering av felles henvisningsmottak ved DPS 

Når den nye ordningen innføres fullt ut, vil alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern for voksne bli henvist til ett sted/DPS. Henvisningen vil bli vurdert i felles henvisningsmottak ved DPS, og de pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten vil få tilbud om helsehjelp enten fra en avtalespesialist eller ved DPS. En eller flere avtalespesialist(er) vil kunne delta i vurderingsarbeidet ved DPS. Det er DPS-et som er ansvarlig for rettighetsvurderingen, men avtalespesialist(er) kan derfor inngå i DPS-ets arbeid. 

Pasienter kan velge å motta helsehjelpen hos en avtalespesialist 

Henviser/ fastlege skal i forkant av å henvise en pasient informere om den nye ordningen. Det er særlig viktig å gjøre pasienter oppmerksom på at dersom pasienten får rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil behandlingen kunne gis enten av en avtalespesialist eller ved DPS. Hvis pasienten har spesielle ønsker om hvor han/hun vil eller ikke vil motta helsehjelpen, er det viktig at dette kommer fram av henvisningen. Det er laget en kort skriftlig informasjon​ om dette til pasienter som fastleger kan levere ut. 

Henvisninger til avtalespesialist

Avtalespesialister vil motta henvisninger fra det felles henvisningsmottaket vedkommende sogner til. Henvisninger kan imidlertid også komme fra andre DPS i andre sykehusområder, f.eks. basert på pasientens ønsker. Dersom en pasient ønsker å velge en avtalespesialist som er knyttet til et annet DPS enn pasientens lokale, vil det være mest hensiktsmessig om pasienten henvises til den ønskede avtalespesialist sitt DPS. Dette for å ha bedre kontroll hvis det senere skulle oppstå fristbrudd.

Databasen over avtalespesialister, psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 

Henviser/fastlege kan få tildelt tilgang til databasen over avtalespesialister, psykisk helsevern av Informasjonstjenesten Velg behandlingssted tlf. 800 50 004 (kl. 09.00– 15.00). Databasen gir oversikt over alle avtalespesialister og deres behandlingstilbud, samt hvilket DPS avtalespesialisten er tilknyttet. 

Oversikten over alle avtalespesialister finner du på nettsidene til Helse Sør-Øst.

Det er noen pasienter som henvises til nevropsykologisk utredning. Det er kun pasienter med mistanke om psykisk lidelse som skal henvises til felles henvisningsmottak. ​

Nevropsykologers rolle i felles henvisingsmottak er beskrevet i et eget notat​.

Det er etablert en regional prosjektgruppe med representanter fra aktuelle DPS, legeforeningen, psykologforeningen, regionalt brukerutvalg, tillitsvalgt og fastlege fra praksiskonsulentordningen (PKO). 


Prosjektgruppe felles henvisningsmottak i Helse Sør-Øst
Thomas Vestre Hansen
Helse Sør-Øst RHFProsjektleder fra 1.10.2022
Rasmus Dynna

Sykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPS
Psykologfaglig rådgiver
Stine EltonSykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPSInntakskoordinator
Annika Leirdal RingenSykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPSMerkantilt
Annette LilletvedtSørlandet sykehus HF/Østre Agder DPSPsykologspesialist
Karina Vatne DanielssenSørlandet sykehus HF/Østre Agder DPSPsykologspesialist
Kine RamstadAkershus universitetssykehus HF/Kongsvinger DPSAvdelingsleder
Anne BotilsrudAkershus universitetssykehus HF/Kongsvinger DPSKontorpersonell
Bente ØvensenDen Norske LegeforeningAvtalespesialist
Marit GrandePsykologforeningenAvtalespesialist
Eli Ringstad SkeidDiakonhjemmet sykehusPraksiskonsulentordningen
Sebastian BlancaflorFFOBrukerrepresentant
Birgit AanderaaOslo universitetssykehus HF/Norsk psykologforeningForetakstillitsvalgt
Yngve ArnerAkershus universitetssykehus HF/Groruddalen DPSAvdelingsleder
Hege Kwon VangenAkershus universitetssykehus HF/Groruddalen DPSKonst. Avdelingsleder
Ingunn Aanderaa Opsahl 

Akershus universitetssykehus HF/Groruddalen DPS Seksjonsleder
Roe Brufladt EideOslo universitetssykehus HF/Søndre Oslo DPSInntaksansvarlig
May Kristin ØverbyOslo universitetssykehus HF/Søndre Oslo DPSSeksjonsleder
Erlend HangaardOslo universitetssykehus HF/Nydalen DPSAvdelingsleder
Christine Bull BringagerOslo universitetssykehus HF/Nydalen DPSSeksjonsleder
Line A. HostonLovisenberg Diakonale Sykehus/Lovisenberg DPSProsjektleder
Martin ÅmLovisenberg Diakonale Sykehus/Lovisenberg DPSMedisinskfaglig rådgiver
Line Margrethe Tunang-NybakkDiakonhjemmet sykehus/Vinderen DPSInntakskoordinator
Håkon Sverre LuckeDiakonhjemmet sykehus/Vinderen DPSKonstituert avdelingsleder
Elisabeth Johnsen
Diakonhjemmet sykehus/Vinderen DPS
 
Enhetsleder​

​Mette Camilla Moen
​Sykehuset i Vestfold HF/DPS Vestfold
Avdelingsleder
​Hege Elisabeth Vigger Pedersen
​Sykehuset Telemark HF/DPS Notodden
​Prosjektleder
​Pål Dåstøl 
​Sykehuset Østfold HF/DPS Sarpsborg​
​Avdelingsleder
​Helena Marie Wallin
​Sykehuset Østfold HF
​Spesialirådgiver
​Åse Birgitte Lyngstad
Vestre Viken HF/Kongsberg DPS​
​Avdelingsoverlege
​Eirik Degerstrøm Hagen 
​Vestre Viken HF/Asker DPS
​Avdelingsleder
​Christian Hølland Eikeland
Vestre Viken HF/Ringerike DPS
​​Avdelingsleder

​Margrete Nysterud 
​Vestre Viken HF/Drammen DPS
​​Avdelingsleder

​Camilla Rønning
​Vestre Viken HF/Bærum DPS
​​Avdelingsleder

​Tom Ellingsen
Ahus/Øvre Romerike DPS

​Wenche Brandtzæg Nikolaisen 
​Ahus/Follo DPS
​Avdelingsleder

​Katrine Sofie Hippe
​Ahus/Nedre Romerike DPS
​Avdelingssjef
​Øyvind Haaseth 
​Ahus/Nedre Romerike DPS
Seksjonsleder
Berit Trøgstad Bungum
Helse Sør-Øst RHFProsjektdeltager, IKT

​Marianne Nordve 
​Helse Sør-Øst RHF
​​Prosjektdeltaker, rådgiver
Berit HerlofsenHelse Sør-Øst RHFProsjektdeltager, juridisk
Jan Morten EngzeliusHelse Sør-Øst RHF Prosjektdeltager, PKO
Lars KittilsenHelse Sør-Øst RHFProsjektdeltager, kommunikasjon

Styrungsgruppe felles henvsiningsmottak Helse Sør-Øst
Rolle Stilling Representerer
StyringsgruppelederCecilie Skule, Avdelingsdirektør, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse ​Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHF
Representant fra fagdirektørene

Halfrid Waage, fagdirektør Sykehuset Telemark HF       

Regionalt fagdirektørmøte
Representant fra  HF/sykehusBenedicte Thorsen-DahlSykehuset Innlandet HF
Representant fra  HF/sykehusVegard Øksendal HaalandSørlandet sykehus HF
Representant fra  HF/sykehusØystein KjosAkershus universitetssykehus HF
RepresentantHeidi Roald, spesialrådgiver/advokatNorsk Psykologforening
RepresentantSiri Næsheim, spesialrådgiver/jurist LegeforeningenDen norske legeforening
Konserntillitsvalgte

Hanne Indregard Lind

Christian Grimsgaard

Konserntillitsvalgte
Brukerrepresentanter

Sebastian Blancaflor

Aina Nybakke

Regionalt brukerutvalg

Ofte stilte spørsmål

Hvis avtalespesialisten ikke har kapasitet til å starte helsehjelpen innen fristen, bør han/hun gi beskjed så snart som mulig slik at DPS-et kan finne et annet behandlingstilbud.

For at noe skal kunne registreres som pasientutsatt, må pasienten ha fått et konkret tilbud innen fristen som han/hun har takket nei til. Slik er det også i dag. 

Avtalespesialisten må selv sørge for å følge opp egne ventende pasienter, enten de er rettighetsvurdert eller ikke.

Retten til refusjon har ikke noe sluttdato

Alle pasienter må være rettighetsvurdert (fra 1.9.2023).
Avtalespesialister har ikke anledning til å ta imot pasienter der Helfo er kjøper. Men avtalespesialister bør selvsagt ta inn pasienter fra DPS-ene/andre avtalespesialister som står i fare for å oppleve fristbrudd.

Avtalespesialister må som annet helsepersonell sørge for å yte forsvarlige tjenester. Hvis DPS-et oversender en henvisning om en pasient som avtalespesialisten mener han/hun ikke kan gi et forsvarlig tilbud, bør han/hun si nei til å motta. 

Henvisninger fra primærhelsetjenesten til nevropsykolog for psykisk helse skal sendes felles henvisningsmottak og rettighetsvurderes der.

​Andre henvisninger skal sendes direkte til nevropsykologen. Dette gjelder blant annet

  • henvisning av barn 
  • henvisninger med bakgrunn i somatiske problemstillinger  
  • sakkyndighetserklæringer, for eksempel på oppfordring fra NAV

Intern henvisning i spesialisthelsetjenesten skal sendes direkte til nevropsykologen.

Se også eget informasjonsskriv om nevropsykologenes rolle i felles henvisningsmottak.

 

Skal de fortsatt motta pasienter gjennom felles henvisningsmottak?

​Avtalen med Helse Sør-Øst RHF avsluttes normalt når spesialisten blir 72 år. Da vil spesialisten ikke lenger være en av Helse Sør-Øst sine avtalespesialister. De vil da heller ikke lenger få rettighetsvurderte henvisninger videresendt fra DPS-ene. Spesialisten kan imidlertid fortsette å yte helsehjelp til pasienter som er under behandling og også ta imot nye henvisninger direkte i tråd med vilkårene i § 3 i Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.

Avtalespesialister som nærmer seg aldersgrensen men som planlegger å fortsette med trygderefusjon gjennom denne overgangsordningen, bør i god tid før overgangen kontakte DPS-et for å sikre en forsvarlig overgang. Antallet nye pasienter bør reduseres, slik at det f.eks. ikke oppstår problemer med fristbrudd.
 

Kan spesialistene kreve egenbetaling fra pasienter i tillegg til egenandelen når de mister driftstilskuddet?

Nei. Tilbudet skal representere et «åpent og kontinuerlig tilbud til befolkningen» jf. overnevnte forskrift § 3 nr. 2. Det følger videre av Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege​ at pasienters egenbetaling er uttømmende regulert i forskrift.
 

Her bør man søke å få til en overføring til ny behandler, for pasienten er jo kommet inn i spesialisthelsetjenesten selv om det den gang ikke ble foretatt en rettighetsvurdering.

Pasienten skal ha informasjon om tidspunkt, oppmøtested og andre praktiske opplysninger. Det bør derfor sendes ut brev (blant annet for dokumentasjon).​

Pasienter som har avsluttet behandling, skal ved behov for ny behandling henvises på vanlig måte for å få en ny rettighetsvurdering. Dette vil også gjelde for pasienter som har fått sin behandling hos avtalespesialist, og som har avsluttet behandlingen. Dersom pasienten ønsker det, og behandler vurderer det som hensiktsmessig, kan behandler tilby 1-3 oppfølgingssamtaler uten ny henvisning. Det vises til dokumentet «Prinsipper for start av rettighetsvurdering for alle henvisninger til psykisk helsevern («En vei inn»)»  punkt 18 
Nasjonale avklaringer angående iverksetting av rettighetsvurdering av henvisninger til psykisk helsevern.

​Per i dag er det helseforetak/sykehus som kan henvise til høyspesialiserte tjenester (3. linje) i spesialisthelsetjenesten. Nå som avtalespesialistene etterhvert vil behandle rettighetsvurderte pasienter, må dette vurderes. Helse Sør-Øst RHF vil søke avklaring på dette punktet. ​

Nei. Dette arbeidet skal tas av den 20 prosent-kapasiteten som avtalespesialist har til rådighet for videreutdanning, kurs o.l. Det vises til dokumentet «Prinsipper for start av rettighetsvurdering for alle henvisninger til psykisk helsevern («En vei inn»)»  punkt 8.
Nasjonale avklaringer angående iverksetting av rettighetsvurdering av henvisninger til psykisk helsevern​.​

Avtalespesialister kan ikke si nei til å motta en henvisning ut fra egen faglig preferanse/egne ønsker. Han/hun kan bare si nei ved manglende kapasitet (som i så fall burde vært kjent for DPS-et på forhånd) og dersom tilbudet ikke vil være forsvarlig. 
Dette er omtalt under punkt 14 i prinsippene RHF-ene og profesjonsforeningene ble enige om. Plikten til å sikre at helsehjelpen helsepersonellet gir alltid er forsvarlig ligger på alt helsepersonell, også de som jobber på DPS-et. Det vises til dokumentet «Prinsipper for start av rettighetsvurdering for alle henvisninger til psykisk helsevern («En vei inn»)» 
Nasjonale avklaringer angående iverksetting av rettighetsvurdering av henvisninger til psykisk helsevern. ​

​Henvisningsmottaket skal innen 10 virkedager ha rettighetsvurdert nye henvisninger, og distribuert informasjon til henviser og pasient om resultatet av rettighetsvurderingen. Tildelt tid med dato, klokkeslett og oppmøtested for pasienter som har blitt tildelt en rett til nødvendig helsehjelp skal også sendes til pasienten innen 10 virkedager fra dato mottatt henvisning i spesialisthelsetjenesten. Man kan lokalt avtale at henvisningsmottaket delegerer til avtalespesialist å sende ut informasjon til pasienten om praktiske detaljer som dato for oppmøte, klokkeslett og oppmøtested. 
 
Det vises til dokumentet «Prinsipper for start av rettighetsvurdering for alle henvisninger til psykisk helsevern («En vei inn»)»  punkt 10 og 11.
Nasjonale avklaringer angående iverksetting av rettighetsvurdering av henvisninger til psykisk helsevern.
 

Pasienter som vurderes til ikke å ha behov for spesialisert helsehjelp skal få avslag og vil da bli førstelinjens ansvar. Det skal ikke være noen endring i terskelen for å komme inn i spesialisthelsetjenesten med felles henvisningsmottak, og avtalespesialister har også tidligere vært pålagt å følge prioriteringsveilederne, selv om de ikke har rettighetsvurdert.
Når det er sagt, er vi kjent med bekymringen for at noen «gråsonepasienter» som tidligere kan ha fått hjelp av avtalespesialister nå risikerer å få avslag. Dette må det følges med på, og flere har også lagt til rette for tettere kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger for å etablere systemer for veiledning. Det er også viktig at eventuelle avslag inneholder noe som kan bistå henviser i å hjelpe pasienten videre.

Fastlege og pasient har kommet like langt – om enn ikke kortere – dersom det foreligger et avslag uten annen begrunnelse enn at «det forventes at dette håndteres i kommunehelsetjenesten.» Det er mulig at kommunen har etablert behandlingstilbud som pasienten kunne ha dratt nytte av, men at fastlegen faktisk ikke er klar over dette. Det er fastlegens oppgave å ha oversikt over slike tilbud. Men dette er vanskelig, da slike tilbud kommer og går. Enkelte DPS har svart at de sitter inne med oversikt over kommunale tilbud innen psykisk helse. Da bør DPS-et komme med konkrete forslag til alternative løsninger i «Avvisningen.»​​

Ja, retten til fornyet vurdering etter pbrl. § 2-3 gjelder som før. Begrepet second opinion bør imidlertid reserveres til de tilfeller helsepersonellet selv ber en kollega vurdere en pasient. Retten til å få en fornyet rettighetsvurdering av henvisningen er en pasientrettighet som bare gjelder én gang for samme tilstand etter henvisning fra allmennlege. 


Sist oppdatert 27.04.2023
Fant du det du lette etter?