logo Helse Sør-Øst

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes i Helse Sør-Øst RHF. For behandling av personopplysninger i våre helseforetak, kan du lese mer på deres nettsider.

Les mer om våre helseforetak

 

Helse Sør-Øst RHFs e-postadresse, postmottak@helse-sorost.no, kan benyttes til enkle spørsmål. Spørsmål vedrørende personvern kan også rettes hit. 
  
Henvendelser som krever mer grundig saksbehandling eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, registreres som egen sak. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post. I noen tilfeller brukes e-post.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i dokumentene. Din henvendelse til Helse Sør-Øst RHF vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks eller e-post (som blir skrevet ut og registrert). Sykehuset publiserer en liste over offentlige henvendelser på internett (postliste).

Helse Sør-Øst RHF håndterer imidlertid mye dokumentasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette er for eksempel pasientinformasjon knyttet til pasientbehandling. Slike dokumenter blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten.

 

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Personopplysningsloven gir personvernombudet grunnlag til å tilrå kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og annen forskning som faller utenfor De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikks (REKs) mandat for å godkjenne forskningsstudier.

Pasientjournallo​​ven skal sikre at behandling av helseopplysninger skjer på en måte som gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte. Loven skal sikre at opplysninger blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning.

Helseregisterloven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Helsepersonelloven regulerer bruk av personopplysninger til kvalitetsregistre for å evaluere pasientbehandling ved sykehuset og inneholder regler om helsepersonells taushetsplikt.

Helseforskningsloven regulerer bruk av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning
 Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan sykehuset behandler saker.  Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Oslo universitetssykehus praktiserer meroffentlighet, det vil si at sykehuset så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon.

Pasientrettighetsloven gir pasienten rett til informasjon om sin behandling, innsyn i journal og regulerer samtykke til helsehjelp.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post cirka 2 ganger i måneden. Nyhetsbrevet inneholder de viktigste nyhetene fra HSØ RHF og våre helseforetak.

Når du registrerer e-postadressen din samtykker du til at vi sender deg nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette. Vi vil ikke bruke e-postadressen din til noe annet enn å sende deg nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva dere lesere har behov for og hva dere synes er interessant. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. E-postadressen din lagres så lenge du abonnerer på brevet og slettes dersom du melder deg av.

Opplysningene du registrerer på denne siden lagres i en egen database driftet av vår databehandler Make AS, og de deles ikke med andre.

Personvernombud i Helse Sør-Øst RHF er Hilde Jacobsen.

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert av Helse Sør-Øst RHF. Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen.

Personvernombudets oppgaver består blant annet av å:

  • Kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen
  • Informere og gi råd om personvernforpliktelser
  • Bistå i vurdering av personvernkonsekvenser
  • Være kontaktpunkt mot Datatilsynet
  • Bidra til å ha oversikt over behandlingen av personopplysninger i virksomheten

 

Kontaktinformasjon til personvernombudet:

personvernombud@helse-sorost.no

 

Sist oppdatert 11.01.2023