Behandlingssteder

​Når du blir henvist til behandling vil du som oftest bli tatt i mot på et av helseforetakene våre, men det er også flere andre steder du kan få hjelp.

Har du spørsmål rundt sykdom og behandling kan du gå til helsenorge.no eller ett av våre helseforetak.


 

Våre helseforetak

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 560 000 innbyggere. Sykehuset sitt opptaksområde utgjør kommunene i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen, samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Helseforetakets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rusbehandling.

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Helseforetaket er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på ca 23 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.Sunnaas sykehus

Sykehusapotekene

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. Foretaket har et tett samarbeid både regionalt og lokalt. Sykehusapotekene eier og driver sykehusapotek i den sør-østlige helseregionen.Sykehusapotekene

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. Helseforetakets hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har virksomhet på 42 steder med sine fem somatiske sykehus, to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), to lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter, distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder, barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder, åtte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, to enheter for habilitering, tre enheter for rehabilitering, 26 ambulansestasjoner og luftambulansebase på Dombås. Opptaksområdet består av 44 kommuner med et totalt befolkningsgrunnlag på 346 000 innbyggere.

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark er et områdesykehus for tidligere Telemark fylke i Vestfold og Telemark som dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere.  Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialistområder. Sykehuset har delregionfunksjon innen fire fagområder og tilbyr derfor disse tjenestene til flere pasienter i regionen. Disse tilbudene gjelder plastikkirurgi, medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for tidligere Østfold fylke i Viken og for Vestby kommune.  Sykehuset Østfold har rundt 5000 ansatte som bidrar til å sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

Sykehuset Østfold

Sykehuspartner

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. De drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 78 000 brukere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling. 
Med rundt 1550 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Hovedkontoret ligger i Drammen. Foretaket har også avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. 

Sykehuspartner

Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus HF er områdesykehus for befolkningen i Agder og har sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. 

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. De leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 mennesker i 22 kommuner. Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vestre Viken har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Vestre Viken


Samarbeid

Helse Sør-Øst RHF har også et forpliktende samarbeid med fem private ideelle sykehus

Betanien Hospital er en selveid non profit stiftelse, stiftet av Metodistkirken.
Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi.

Betanien Hospital

Diakonhjemmet er lokalsykehus for nærmere 150 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset avlaster også Akershus universitetssykehus med akuttpasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner. Sykehuset har lokalsykehusansvar for akutt og planlagt behandling innen medisin, kirurgi/ortopediske og psykisk helse og rus. I tillegg behandler sykehuset personer over 65 år med bruddskader og personer over 65 år med psykiske lidelser, fra store deler av Oslo. Sykehuset har behandlingsansvar for revmatologi i regionen og landsfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering.

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo, og gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet. Sykehuset har også særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Lovisenberg Lindring og Livshjelp. LDS er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er et lite sykehus, men er relativt stort innen sine spesialområder, med over 4 500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske konsultasjoner i året. I ortopedi er hospitalet nest størst i landet innen antall innsatte leddproteser.

Martina Hansens Hospital

Revmatismesykehuset har hovedsenter for revmatologi i Innlandet. Sykehuset har en rekke faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og psykologspesialist som alle bidrar i pasientenes konkrete problemstilling. Utredning, behandling og oppfølging av revmatiske pasienter er sykehusets primære oppgave.

Revmatismesykehuset

Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF har avtale med mange private, både ideelle institusjoner og kommersielle institusjoner, som driver behandling innen flere ulike fagområder.

Se fagområdene og avtalene som er inngått

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker. I Helse Sør-Øst er det omlag 1100 avtalespesialister.

Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er utenlandskontoret ved Oslo universitetssykehus som håndterer søknader om dette. 

Les mer her:

For pasienter: Helse i utlandet - helsenorge.no

For helsepersonell: www.helfo.no

Du kan også ringe: Telefon 23 32 70 00 

Fant du det du lette etter?