logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på Radiumhospitalet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har 13. desember godkjent skisseprosjekt for etablering av protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,841 milliarder kroner.

Publisert 13.12.2018
Sist oppdatert 22.04.2021

- Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi en stadig bedre tilpasset behandling for kreftpasienter fra hele landet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Protonsenteret skal integreres med nytt klinikkbygg og øvrig bygningsmasse, og det skal etableres funksjonelle løsninger. Disse skal tilrettelegge for god og effektiv drift, samt forskning som vil styrke Radiumhospitalets sentrale plass i kreftbehandlingen. Det er tidligere lagt til grunn at prosjektet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 1,841 milliarder kroner. Skisseprosjektets kalkyle og en tilhørende økonomisk usikkerhetsanalyse viser at dette er mulig, men det er behov for å bearbeide prosjektkostnadene og redusere risiko.

For å sikre fremdrift vil det i første omgang bli kunngjort en konkurranse om prosjekteringsoppdrag for å starte arbeidet med et samlet forprosjekt for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet. Dette vil finne sted tidlig i 2019, slik at forprosjekt kan behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF som planlagt høsten 2019.

Det vil videre bli kontrahert egen entreprise for riving og klargjøring av tomt. Denne vil gjennomføres våren 2019.

Les mer

Styresak 116-2018

Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet