logo Helse Sør-Øst

Nær beslutning om byggestart på Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå avlevert forprosjektrapporten for nye Aker og Nye Rikshospitalet. Rapporten vil være grunnlag for en beslutning om gjennomføring i styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember i år. 

Publisert 18.10.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Skisser av Nye Aker og Nye Rikshospitalet


- Det er et svært omfattede arbeid som er nedlagt av vår prosjektorganisasjon i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Nå vil det være opp til styret i Helse Sør-Øst RHF å ta endelig stilling til om prosjektet nå skal gå videre til byggestart, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidet med forprosjektet har pågått siden januar 2021 i en prosess der en rekke aktører har gitt innspill. Parallelt er det gjennomført en omfattende reguleringsprosess for begge prosjektene, først i regi av Oslo kommune, deretter statlig regulering våren 2022, som fortsatt pågår. Ansatte ved Oslo universitetssykehus har fått komme med sine innspill gjennom omfattende medvirkningsrunder. 

Medvirkn​​ing

Totalt er det gjennomført ni medvirkningsserier med ca. 500 deltakere blant de ansatte i Oslo universitetssykehus fordelt på 42 forskjellige medvirkningsgrupper.  Det er gjort mange endringer og justeringer underveis etter tilbakemeldinger fra gruppene.  Mange innspill fra medvirkningsgruppene vil det også bli jobbet videre med i neste fase.

Videre har Oslo universitetssykehus gjennomført referansegruppemøter, avklaringsmøter med fagmiljø, befaringer, oppfølgingsmøter etter særrapporter, møter med tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter, med klinikkenes ledergrupper, hel- og halvdagssamlinger og faste møter med kontaktpersoner i klinikkene. 

Endring​er i prosjektet

I forprosjektet er det lagt inn en rekke endringer etter avklaringer i Oslo universitetssykehus: 

  • En samling av barn og ungdom i nye bygg ved Nye Rikshospitalet 
  • Økt antall kontakt- og luftsmitteisolat og tilrettelegging for kohortisolering 
  • Økt antall operasjonsstuer med ultraren luft 
  • Etablering av farmasitun

Nye Aker blir et av Norges største lokalsykehus med akuttfunksjoner. Konseptet innebærer samlokalisering av somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), med nærhet til den nye storbylegevakten i Oslo. 

Nye Aker skal utvikles til en arena for klinisk forskning innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighet, og Universitetet i Oslo vil leie arealer.

Reguleringsplanen åpner for å utvikle totalt 247 050 m2 BRA på Aker, hvorav 47 050 m2 utgjør dagens bebyggelse som skal opprettholdes. Det er lagt stor vekt på å bevare mest mulig av eksisterende bebyggelse og innlemme disse funksjonelt i sykehuset.


Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig kan sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo. 

Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge.

Reguleringsplanen åpner for å bygge 221 400 m2 BRA nybygg. 

I arbeidet med forprosjektet har det vært en forutsetning å binde sammen nye og gamle bygg til ett samlet og komplett sykehusanlegg. Videre har det vært viktig å tilrettelegge for fremtidige utvidelsesmuligheter for sykehuset og å se hele planområdet som et helhetlig anlegg.

Skal videreutvik​les

Forprosjektrapporten skal gi en god nok beskrivelse av byggeprosjektene slik at den kan danne grunnlag for beslutning om gjennomføring av investering (såkalt beslutning B4).

- Det foreligger to gode og gjennomarbeidede forprosjekter, som er utviklet i nært samarbeid mellom ansatte i Oslo universitetssykehus, prosjektorganisasjonen og våre rådgivere. Det er to spennende konsepter som begge vil sette preg på bymiljøet og legge gode rammer for drift og utvikling av Oslo universitetssykehus. Hvis styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner forprosjektet, skal løsninger bearbeides og detaljeres i detaljprosjektet, og det vil være rom for enkelte tilpasninger underveis, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.  

Omfattende behandling

Forprosjektrapporten skal nå på en bred presentasjonsrunde med brukerrepresentanter, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalget i Oslo universitetssykehus.

Styret i OUS vil få fremlagt en orienteringssak om forprosjektrapporten i møte 28. oktober 2022. Endelig behandling av forprosjektrapporten skjer i styremøte i Oslo universitetssykehus 2. desember 2022. 

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bli orientert om forprosjektrapporten i møte 29. november. Endelig beslutning om investering skal fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF i et møte 16. desember 2022.