logo Helse Sør-Øst

Tydelige føringer for det fremtidige rehabiliteringstilbudet

Nasjonal helse- og samhandlingsplan legger en rekke føringer for det fremtidige rehabiliteringstilbudet. Stortinget behandler planen 4. juni. Den endelig vedtatte planen vil være et viktig premiss inn i den kommende anbudsrunden for kjøp av private rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst.

Publisert 30.05.2024
Illurstrasjonsbilde av pleier i samtale med mann i rullestol

Helse Sør-Øst RHF sa på slutten av fjoråret opp den løpende rehabiliteringsavtalen med de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen.  Bakgrunn for oppsigelsen er at Helse Sør-Øst RHF planlegger å gjennomføre en ny anskaffelse innen spesialiserte rehabiliteringstjenester med planlagt oppstart av nye avtaler 1. januar 2026. Dagens avtaler løper frem til og med 31. desember 2025. I dag har Helse Sør-Øst RHF avtaler med til sammen 29 institusjoner med en økonomisk ramme på rundt 1,5 milliarder kroner.

En ny anbudsprosess er varslet etter Stortingets behandling av planen 4. juni.

Flere føringer

I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen, som ble lagt frem denne uken, fremgår det blant annet at et flertall mener at arbeidsrettet rehabilitering skal være en egen kategori tjeneste og inngå i tilbudet med et tilstrekkelig antall plasser med overnatting. Videre er flertallet opptatt av at pasienter med nevrologiske sykdommer skal ivaretas gjennom de kommende anskaffelsene innen spesialisert rehabilitering. Det understrekes også at det må opprettholdes tilbud til minst like mange pasienter som i dag og med mulighet for desentraliserte tilbud. Det er i tillegg viktig at oppholdslengde tilpasses den enkelte pasients behov.  

Terje Rootwelt
Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

 

- Dette er momenter vi tar med oss inn i forberedelsene til ny anbudsprosess innen rehabilitering, Vi avventer nå den endelige behandlingen i Stortinget 4. juni, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

Et styrket tilbud

Både i Helse Sør-Østs fagplan for rehabilitering og i en behovsvurdering  for det fremtidige rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst er det lagt

 vekt på at alle pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering, skal få det.

En ønsket omlegging av rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst skal blant annet bidra til å styrke rehabilitering i tidlig fase i akuttsykehusene. Dette vil føre til at flere pasienter kan få tilpasset rehabilitering raskt etter akutt skade eller sykdom, og vil gi en mer forutsigbar og likeverdig tjeneste.

- En styrking av rehabiliteringstilbudet i helseforetakene vil bidra til en ytterligere økning i antall pasienter som får tilgang til spesialiserte tjenester innen fagområdet, sier Rootwelt.

Samarbeid med kommune

Flere av medlemmene i komiteen er bekymret for at flere oppgaver innen rehabilitering nå skal overføres fra sykehusene til kommuner som hverken har tilstrekkelig økonomi eller fagkompetanse til å overta.

- I vår fagplan for rehabilitering legges det ikke opp til at kommunene skal overta oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal imidlertid i større grad understøtte og bistå kommunene med utredning av rehabiliteringsbehov og med kompetanseoverføring. De skal også bidra til å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse blant annet gjennom lærings- og mestringstilbud. Samhandling er derfor bredt omtalt i fagplanen. Rehabiliteringsfaglige tyngdepunkt som skal etableres i alle helseforetak skal, sammen med våre koordinerende enheter, bidra til gode pasientforløp og styrket samhandling med kommunene. Dette skal skje både gjennom rådgivning og kompetanseoverføring, sier Rootwelt.