logo Helse Sør-Øst

Skal kjøpe private rehabiliteringstjenester for 1,2 milliarder kroner

Helse Sør-Øst RHF starter i dag en anbudsprosess for kjøp av private rehabiliteringstjenester for 1,2 milliarder kroner. Samtidig rustes rehabiliteringstilbudet i sykehusene opp. Målet er at alle pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering, skal få det.

Publisert 11.06.2024
Ilustrasjonsfoto behandler og pasient i rehabiliteringssituasjon
Minst like mange pasienter skal få et tilbud hos private leverandører

Helse Sør-Øst RHF sa på slutten av fjoråret opp den løpende rehabiliteringsavtalen med de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen.  Disse avtalene har løpt siden 1. januar 2015.

Terje Rootwelt
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt

 

- I denne anskaffelsen legger vi opp til at minst like mange pasienter skal få et tilbud hos private leverandører. Videre vil et styrket tilbud i helseforetakene føre til at spesialisthelsetjenesten skal behandle flere pasienter enn tidligere, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.  

Modernisering

- Rehabiliteringsfeltet har lenge vært modent for en modernisering. Eksisterende avtaler med de private avtalepartene har stått urørt siden de ble inngått i 2015. Den anskaffelsen vi nå gjennomfører er innrettet slik at det oppnås en nødvendig endring innen feltet, samtidig som pasientene skal føle en trygghet for at de får det tilbudet de har behov for, og at tilbyderne gis forutsigbare og drivverdige forutsetninger, understreker Rootwelt.

Forut for anbudsprosessen er det gjennomført en analyse av behovet innenfor spesialisert rehabilitering i regionen.  Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering, som ble vedtatt i oktober i fjor, har vært en viktig veileder i dette arbeidet. 

En hovedkonklusjon i de to rapportene er behovet for å styrke tidligfase rehabilitering i sykehusene. En dreining fra senfase til mer rehabilitering i tidlig fase etter sykdom eller skade, vil føre til at flere pasienter får hjelp, og at tilbudene blir mer forutsigbare og likt tilgjengelige.

Arbeidsrettet rehabilitering

Anskaffelsen i Helse Sør-Øst RHF har blant annet arbeidsrettet rehabilitering som en egen kategori med tilstrekkelige plasser til overnatting. Dette er i tråd med føringene i nasjonal helse- og samhandlingsplan som ble vedtatt i Stortinget 4. juni. 

Dagens døgnbehandling innen arbeidsrettet rehabilitering er i sin helhet erstattet med dag med overnatting (33 500 døgn i dagens avtaler mot etterspurt 36 000 dag med overnatting i ny anskaffelse). Ut fra maksimale oppholdstider tilsier dette en betydelig økning i antall pasienter fra 1 165 i 2022 til 1 800 i 2026. I tillegg til det som nå lyses ut, har Helse Sør-Øst RHF egne avtaler om helse og arbeid som varer til utgangen av 2026.

Kommunesamarbeid

Gjennom arbeidet med fagplan og behovsvurdering i Helse Sør-Øst har det blitt uttrykt bekymring for at flere oppgaver innen rehabilitering nå skal overføres fra sykehusene til kommuner som hverken har tilstrekkelig økonomi eller fagkompetanse til å overta. Denne bekymringen ble blant annet fremmet fra flere kommuner da fagplanen var ute på bred høring.  Den samme bekymringen ble fremmet da helse- og omsorgskomiteen hadde den nasjonale helse- og samhandlingsplanen oppe til behandling.

I følge Rootwelt er det ingen grunn til denne bekymringen.

- Anskaffelsen legger ikke opp til at det skal overføres oppgaver til kommunene, men snarere at spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanseoverføring og utredning av pasienter, sier Rootwelt.

Se hele utlysningen på Doffin: Anskaffelse av behandlingstilbud innen spesialisert rehabilitering | Doffin, Database for offentlige anskaffelser

 

Prioritering av midler

Samlet sett legger anskaffelsen til rette for at det frigjøres midler fra kjøp av private rehabiliteringstjenester.

- Dette er en nødvendig prioritering. Deler av midlene vil benyttes til å styrke blant annet tidligfase-rehabilitering og etablering av rehabiliteringsfaglige tyngdepunkt i helseforetakene, men det er også andre pasientgrupper det er nødvendig å prioritere, som for eksempel innen psykisk helsevern og habilitering.

Fire år

De nye avtalene vil ha en varighet på fire år med mulighet for å forlenge ett år av gangen, inntil fem ganger. Avtalene kan således ha en varighet på totalt ni år.