logo Helse Sør-Øst

Samarbeider med Legeforeningen om digitalisering

Helse Sør-Øst og Legeforeningen skal samarbeide om sentrale digitaliseringstiltak og IKT-løsninger. Gjennom enda sterkere brukermedvirkning i utviklingen, er målsettingen å bidra til en enklere hverdag og mer brukervennlig teknologi for helsepersonell.

Publisert 26.06.2024

Erik Arnesen, seksjonssjef for seksjon primærhelsetjeneste og e-helse i Den norske Legeforeningen og Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF ønsket velkommen til et første felles møte. For de er skjønt enige om målene om å effektivisere klinikernes hverdag og å lage mer brukervennlige løsninger.

Vi må gå fra å «sette strøm på papir», såkalt digitisering, til digitalisering.
Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

- Det er først da vi kan hente ut gevinstene, som å spare tid og bedre brukeropplevelsen for helsepersonell, fortsetter Simensen. Vi må også bli bedre til å stille krav til sentrale digitaliseringstiltak og IKT-løsninger, og til å dele pasientinformasjon på tvers av helsetjenesten. Det meste av de store gevinstene knyttet til digitale løsninger ligger foran oss, påpeker han.

IT-utvalget i Legeforeningen ønsket å høre om, og diskutere, flere pågående digitaliseringstiltak og IKT-løsninger i regionen. Det første tiltaket som ble drøftet var initiativet Sykehuspartner på hjul - et tettere samarbeid med sykehusene via et ambulerende IT-team.  Videre ble innføringen av den nye elektroniske pasientjournalløsningen, Dips Arena, med en demo av utprøvingen av en ny app for funksjonalitet for mobile flater  viet god tid til involvering og diskusjon. Det samme gjaldt temaet om forberedelser til ny standard for legemiddelliste og arbeidsprosesser for lukket legemiddelsløyfe.

Det såkalte fyrtårnprosjektet ved Oslo universitetssykehus , som handler om verktøystøtte for bedre operasjonsplanlegging ble også presentert og samtalt om. Til slutt ble området kunstig intelligens debattert, blant annet beslutningsstøtte i bildediagnostikk ved Vestre Viken, og planer og nasjonalt oppdrag for videre bruk av KI i regionen.

Strategi for endring og prioritering

For å realisere bedre journaltjenester, og ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp er det utarbeidet syv innsatsområder for teknologiområdene i regionen. Innsatsområdene fokuserer på endringene som skal skje framover, og hjelper med å prioritere de riktige initiativene: Det er fire prioriterte innsatsområder som berører kjernevirksomheten direkte; «digital hjemmeoppfølging», «kvalitet, KI og beslutningsstøtte», «digital samhandling» og «enklere hverdag». De to innsatsområdene «datadrevet utvikling av helsetjenesten» og «brukernær utvikling», viser hvordan det skal arbeides med utviklingen. Det siste området «effektive felles IKT-tjenester», er en forutsetning for alt som skal gjennomføres.


Les mer om IKT-prosjekter i regionen (sykehuspartner.no)

Les mer om regional delstrategi for teknologiområdet