logo Helse Sør-Øst

Regional delstrategi for teknologiområdet

Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om bedre journaltjenester, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp.

Det er utarbeidet syv innsatsområder. Det er fire prioriterte innsatsområder som vil berøre kjernevirksomheten direkte, i tillegg er det to innsatsområder som viser hvordan det skal jobbes med utviklingen, og det siste området er en forutsetning for alt som skal gjennomføres.

Delstrategien ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst 22. november 2023.

Regional delstrategi for teknologiområdet (PDF)

Styresak 132-2023 Regional delstrategi for teknologiområdet (PDF)

 

Teknologistrategien skal være et verktøy for strategisk porteføljestyring og 
skal brukes aktivt i prioritering, planlegging og budsjettering innenfor 
teknologiområdet i Helse Sør-Øst.

 • De strategiske målene skal sette rammer for:
  • Prioritering av IKT-utvikling i forbindelse med nye sykehusbygg
  • Regionale innføringsprosjekter
  • Forbedringstiltak for regionale løsninger
  • Annet utviklingsarbeid i Sykehuspartner
  • De syv strategiske målene skal ligge fast, men indikatorer for målbare 
   resultater vil kunne justeres ift. erfaring og måloppnåelse.
  • Aktuelle tiltak innenfor hvert målområde er ikke 
   autorative, men ment som et utgangspunkt. Tiltakene besluttes gjennom 
   gjeldende styringsorganer og fullmakter.

Styringsmodell

Helse Sør-Øst skal ha en styringsmodell for teknologiområdet som sikrer gjennomføring av vedtatte strategiske initiativ gjennom riktig prioritering av foretaksgruppens midler, tilgjengelige ressurser, bruk av leverandørmarkedet og 
realisering av gevinster. Styringsmodellen vil kontinuerlig videreutvikles med Helse 
Sør-Øst RHF som premissgiver. Løpende porteføljeprioriteringer, porteføljestyring og funksjonell forvaltning skal sikre digitale løsninger med riktig funksjonalitet, kvalitet og kostnadsrammer for sykehusene.

 

Felles IKT-tjenesteleverandør

Sykehuspartner er foretaksgruppens felles IKT-tjenesteleverandør. Sykehuspartner HF har et helhetlig ansvar for utvikling, drift og forvaltning av regionale IKT-tjenester. Sykehuspartner HF skal være en utviklingspartner for helseforetakene, med ansvar for kontinuerlig utvikling og forvaltning av regionale målarkitekturer, koordinert med endringsledelse i helseforetakene. Sykehuspartner skal realisere stordriftsfordeler, kontinuerlig effektivisere ved å levere mer og bedre teknologi til lavere enhetskostnad og bruke leverandørmarkedet til beste for foretaksgruppen. Helse Sør-Øst RHF vil vektlegge at foretaksgruppen samarbeider godt med leverandørmarkedet og helseindustrien for å bidra til god tilgang til samlede 
teknologileveranser for foretaksgruppen.

Sist oppdatert 13.06.2024