logo Helse Sør-Øst

Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar for 2023

Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre, og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Publisert 29.04.2024
Sykehusansatte i forskjellige uniformer

Reduksjon av CO2-utslipp fra egen drift.

Årets rapportering viser at OUS har oppnådd en reduksjon i CO2-utslipp på hele 20% siden 2019. De største gevinstene har kommet fra energitiltak og utfasing av anestesigassen desfluran.

Oslo universitetssykehus forvalter en bygningsmasse på over en million kvadratmeter, og mange av helseforetakets bygg er gamle og bruker mye energi. OUS har systematisk arbeidet med å redusere energiforbruket gjennom driftsoptimalisering og energieffektivisering. Bruken av fyringsolje er redusert med hele 1,2 millioner liter i perioden fra 2019 til 2023 ved legge om til fjernvarme på Rikshospitalet.  

Energispareavtale

Sykehusinnkjøp HF har bidratt til å få på plass en ny energisparingsavtale. Målet med denne avtalen er å redusere energiforbruket med hele 60 millioner kWh hvert år innen 2030. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt fire tusen norske husholdninger. Denne avtalen vil være en viktig faktor for at OUS skal nå sine klimamål om å redusere det årlige energiforbruket med 20 prosent.

Les også

Redusert bruk av anestesigass fra sykehusene gir miljøgevinst - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)