logo Helse Sør-Øst

Redusert bruk av anestesigass fra sykehusene gir miljøgevinst

I sykehus brukes tre forskjellige anestesigasser til bedøvelse. Blant disse gassene utgjør desfluran en betydelig miljøutfordring, men målrettet innsats har ført til en kraftig reduksjon i bruken av desfluran i hele region Sør-Øst.

Publisert 12.03.2024
Operasjonssal

Desfluran har en CO2-ekvivalent på hele 2540 kg per 1 kg gass. Dette gjør den til den mest klimabelastende gassen blant tilgjengelige anestesigasser. Sykehusene er opptatt av å redusere sine miljøavtrykk og i Helse Sør-Øst er bruk av desfluran redusert med 92 prosent i perioden 2019-2023. Det største forbruket av anestesigass i vår region har Oslo universitetssykehus stått for. Det er derfor gledelig at de har oppnådd en stor reduksjon.

 

En viktig sak i Akuttklinikken

En mann i svart skjorte
Øyvind Skraastad

 

- Reduksjonen i utslipp av desfluran er en viktig sak for oss, sier klinikkleder Øyvind Skraastad, akuttklinikken OUS

- Fagmiljøene har tatt tak i en miljøutfordring som langt på vei er eliminert.  Det er skjedd med et godt samarbeid med vår miljøkontakt i klinikken.

Anne Gjerde Bøen, seksjonsleder ved Avdeling for anestesi og intensivmedisin forteller nærmere:

- Hvordan har dere arbeidet med å redusere desfluran?   

- Vi har generelt søkt å unngå bruk av anestesigass. Vi tilstreber bruk av andre metoder for generell anestesi. Der det ikke er nødvendig å benytte såkalt inhalasjonsanestesi, benyttes total intravenøs anestesi eller TIVA. TIVA er en metode for generell anestesi der en kombinasjon av anestesimidler gis intravenøst uten bruk av anestesigass.

- Dersom man av ulike grunner må bruke anestesigass, har vi også tatt noen grep:

  • Benytte såkalt «lav flow» eller minimal-flow anestesi. Slik reduserer man forbruket av gass.
  • Velge en anestesigass med mindre uheldig effekt på klima enn desfluran

 

Gassoppsamling

En person med langt hår
Anne Gjerde Bøen

- I tillegg har vi siste årene hatt et prosjekt gående hvor vi har benyttet en metode for gassoppsamling. Man samler brukt gass i egne beholder i stedet for at «avfallsgassen» slippes opp i atmosfæren. Beholderne blir så sendt til gjenvinning. Dette tiltaket reduserer ikke selve bruken av gass, men reduserer klimaeffekten av avfallsgassene.  Ikke minst har prosjektet vært et viktig ledd i et generelt miljøfokus i anestesimiljøet.

 

Stadig miljøinitiativ fra ansatte

- Hva er tilbakemeldingen fra medarbeidere som er involvert i arbeidet?

- De ansatte er generelt engasjerte i hvordan vi i sykehuset kan jobbe med å minimere miljøpåvirkningen. Medarbeiderne har vært svært lett å få med seg på implementering av overnevnte tiltak. Vi får stadig nye initiativ fra ansatte om miljøtiltak ledelsen bør se på, eksempelvis reduksjon i bruk av forbruksmateriell og bedre kildesortering.

- Hvilke utfordringer møter dere i fagmiljøet?

- Jeg opplever ikke at vi har møtt utfordringer i fagmiljøet på dette området, sier Bøen. —Selv om man på enkelte områder har måtte endre innarbeidede rutiner og arbeidsmetoder, er det positiv innstilling gitt det gode formålet med det vi gjør. Arbeidsgiver og ansatte har et felles fokus på mer bærekraftig anestesi.

 

Tett samarbeid

En mann iført operasjonslue
Morten Høydahl

Morten Høydahl, ledende spesialsykepleier, Avdeling for anestesisykepleie:

- Det har vært et tett samarbeid mellom avdeling for anestesiologi og avdeling for anestesisykepleie i arbeidet med å redusere bruk av desfluran. God kommunikasjon og informasjon har vært sentralt og bidratt til økt forståelse også for andre faktorer som er av stor betydning for miljøet, som forbruksmateriell og avfallshåndtering.  Selve arbeidet med logistikk rundt prosjektet med Contrafluran og gjenvinning av anestesigasser har basert seg på noe ekstra innsats for driftsansvarlige anestesisykepleiere.  Det at Contrafluran har vært i bruk på noen operasjonsstuer har bidratt til et økt fokus og ikke minst diskusjon rundt vår påvirkning av miljøet.