Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.

Konsernrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til styrets revisjonsutvalg (funksjonelt) og administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF (administrativt).


Konsernrevisjonens ansvar og oppgaver

Konsernrevisjonens ansvar og oppgaver følger av Helseforetaksloven § 37 a, og instruks fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Det er styret og administrerende direktør ved det enkelte helseforetak sin plikt henholdsvis å se til og sørge for at det etableres god intern styring og kontroll med virksomheten slik at det er rimelig sikkerhet for at foretaksgruppen når fastsatte målsettinger, har pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk. Konsern­revisjonens rolle er på vegne av styret, å se etter om foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll faktisk er etablert, og om de virker som forutsatt.

Konsernrevisjonen skal gjennom dialog og samhandling med de administrerende direktørene, bidra til forbedring i prosessene. Dette skal skje ved at kunnskap om årsaker og konsekvenser av feil, svakheter og mangler som bygges opp gjennom revisjonsarbeidet, gjøres tilgjengelig for foretakene i arbeidet disse gjør for å skape læring og oppnå forbedringer.

Konsernrevisjonen baserer sitt arbeid på etiske regler og faglige anerkjente standarder for profesjonell utøvelse av intern revisjon som er utgitt av The Institute of Internal Auditors (IlA) og som i Norge målbæres av Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Revisjonsarbeidet rettes både mot årlige gjennomganger for å bekrefte hvilken tilstand helseforetakenes prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll tilstand er i, og mot særskilte risikoområder i foretaksgruppen. Oppdragene samles i en revisjonsplan som bygger på informasjon om risiko som er hentet inn fra flere kilder på flere nivåer i foretaksgruppen.

Instruks for konsernrevisjonen


 

Konsernrevisjonens oppdragsgiver

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konsernrevisjonens planer. I tråd med Helseforetaksloven § 21 er det etablert revisjonsutvalg. Styret har gjennom instruks gitt revisjonsutvalget i oppgaver å utøve oppdragsgiverrollen innenfor de rammer som er vedtatt i revisjonsplan og konsernrevisjonens budsjett. Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF og har til formål å bidra til at styrets tilsyns- og kontrollfunksjon ivaretas.

Hvordan arbeider konsernrevisjonen?

En ordinær internrevisjon består som oftest av 4 faser:

 1. Planlegging av oppdraget
  I denne fasen kartlegges og vurderes risiko på området som skal revideres. Ut fra dette fastsettes det målsettinger for hva som skal undersøkes, hvilke undersøkelsesmetoder som skal brukes, samt hvilke ressurser og hvilken kompetanse som må være på plass for å gjennomføre oppdraget.

  Den som revideres vil motta et brev med informasjon om formålet med oppdraget, tid for gjennomføring, behov for dokumentasjon m.v.
 2. Kartlegging og vurdering av intern styring og kontroll
  I denne fasen samles det inn informasjon og gjøres nærmere vurderinger av tilstanden på områdene som skal undersøkes. Konsernrevisjonen kombinerer flere undersøkelsesmetoder og det er ofte utstrakt dialog med ledere og ansatte i foretaket som revideres.

  Eksempler kan være prosessgjennomganger, intervjuer, spørreundersøkelser, stikkprøver m.v. Observasjoner blir vurdert opp mot kriterier for god intern styring og kontroll.
 3. Kommunikasjon av resultater
  Funn fra gjennomgangen blir kommunisert og drøftet med administrerende direktør og ledelsen ved helseforetaket som revideres. Hensikten er å sikre at tilstanden er korrekt oppfattet og at det i størst mulig utstrekning oppnås et omforent syn på hvilke forbedringer som bør settes i verk for å styrke intern styring og kontroll.
 4. Rapportutforming og styrebehandling
  Utkast til rapport sendes til helseforetaket som revideres for å sikre at eventuelle faktiske feil rettes opp. Samtidig får helseforetaket anledning til å komme med presiseringer og/eller gi tilleggsinformasjon som kan ha betydning for konsernrevisjonens vurderinger og konklusjoner. Etter dette utarbeides det en endelig rapport som sendes administrerende direktør i helseforetaket for videre behandling i helseforetakets styre.

  Etter avsluttet behandling i helseforetakets styre, sørger konsernrevisjonen for at rapporter og vedtatte handlingsplaner blir fremlagt for revisjonsutvalget og styret for Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Gjensidige forventninger

Du skal forvente at konsernrevisjonen:

 • Normalt varsler om revisjonen i forkant
 • Planlegger revisjonen på en måte som gjør det mulig å gjennomføre den effektivt og skånsomt
 •   Opptrer saklig og profesjonelt, lytter og utfordrer
 • Holder øverste leder i helseforetaket godt orientert om fremdrift
 • Sender utkast til rapport for verifikasjon/ kommentarer og tilbakemeldinger

Konsernrevisjonen forventer at:

 • Relevant dokumentasjon som utbes, sendes over så raskt som mulig
 • Det settes av nødvendig tid og ressurser for å gjennomføre revisjonen
 • Utkast til rapport blir behandlet slik at faktiske feil, tilleggsopplysninger, merknader og lignende, kommer frem før endelig rapport utarbeides
 • God dialog med ledere og medarbeidere med gjensidig respekt for hverandres rolle og oppgaver

Revisjonsplaner for konsernrevisjonen

Revisjonsplan 2021 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Revisjonsplan 2021 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfRevisjonsplan 2021 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf511805

Rapporter

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2021Rapporter etter gjennomført arbeid i 2020

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2019

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2018

Revisjonsrapport 9-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 9-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfRevisjonsrapport 9-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfpdf736458
Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfRevisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfpdf477033
Revisjonsrapport 4-2018_Uønsket variasjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 4-2018_Uønsket variasjon.pdfRevisjonsrapport 4-2018_Uønsket variasjon.pdfpdf1285963
Revisjonsrapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfRevisjonsrapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfpdf679325
Revisjonsrapport 6-2018 Forutsigbar og likeverdig helsehjelp - BUP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2018/Revisjonsrapport 6-2018 Forutsigbar og likeverdig helsehjelp - BUP.pdfRevisjonsrapport 6-2018 Forutsigbar og likeverdig helsehjelp - BUP.pdfpdf705866

Rapportert etter gjennomført arbeid i 2017

Revisjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - rettighetsvurderinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - rettighetsvurderinger.pdfRevisjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - rettighetsvurderinger.pdfpdf1025252
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Martina Hansens hospital.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Martina Hansens hospital.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Martina Hansens hospital.pdfpdf526560
Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfRevisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfpdf845701
Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfRevisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Stiftelsen Fossumkollektivet.pdfpdf809108
Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Phoenix Haga.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Phoenix Haga.pdfRevisjon av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Phoenix Haga.pdfpdf733612
Revisjonsrapport 14_2017_Revmatismesykehuset_Lillehammer_KRHSØ.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjonsrapport 14_2017_Revmatismesykehuset_Lillehammer_KRHSØ.PDFRevisjonsrapport 14_2017_Revmatismesykehuset_Lillehammer_KRHSØ.PDFpdf696868
Oppsummerende rapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Oppsummerende rapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfOppsummerende rapport Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfpdf1076002
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Diakonhjemmet Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Diakonhjemmet Sykehus.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Diakonhjemmet Sykehus.pdfpdf1153813
Revisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler ved Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet Sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler ved Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet Sykehus HF.pdfRevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler ved Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet Sykehus HF.pdfpdf880121
Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfRevisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf671195
Revisjon av legemidler ved Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av legemidler ved Sykehuset Innlandet HF.pdfRevisjon av legemidler ved Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf732438
Revisjon av forvaltning av programvarelisenser ved Sykehuspartner HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av forvaltning av programvarelisenser ved Sykehuspartner HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Telemark HF.pdfRevisjon av forvaltning av programvarelisenser ved Sykehuspartner HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Telemark HF.pdfpdf584843
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Sørlandet Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Sørlandet Sykehus.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Sørlandet Sykehus.pdfpdf1157703
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Vestre Viken HF.pdfRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp ved Vestre Viken HF.pdfpdf1155000
Revisjon Legemidler ved Oslo universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Legemidler ved Oslo universitetssykehus.pdfRevisjon Legemidler ved Oslo universitetssykehus.pdfpdf634761
Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Akershus universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Akershus universitetssykehus.pdfRevisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner ved Akershus universitetssykehus.pdfpdf818424
Revisjon Korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2017/Revisjon Korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF.pdfRevisjon Korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF.pdfpdf751495

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2016

Revisjon Legemidler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Legemidler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfRevisjon Legemidler ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfpdf397990
Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Oslo universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Oslo universitetssykehus.pdfRevisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Oslo universitetssykehus.pdfpdf729238
Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF.PDFRevisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Sykehuset Østfold HF.PDFpdf1099619
Revisjon Prosess for risikostyring i Digital fornying Helse Sør-Øst.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Prosess for risikostyring i Digital fornying Helse Sør-Øst.PDFRevisjon Prosess for risikostyring i Digital fornying Helse Sør-Øst.PDFpdf701119
Revisjon legemidler Akershus universitetssykehus HF.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon legemidler Akershus universitetssykehus HF.PDFRevisjon legemidler Akershus universitetssykehus HF.PDFpdf479484
Revisjon korridorpasienter Vestre Viken HF.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon korridorpasienter Vestre Viken HF.PDFRevisjon korridorpasienter Vestre Viken HF.PDFpdf816591
Revisjon Kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling ved Modum Bad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling ved Modum Bad.pdfRevisjon Kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling ved Modum Bad.pdfpdf706000
Revisjon Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfRevisjon Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf825429
Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved Sykehuset Østfold HF.pdfRevisjon Leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) ved Sykehuset Østfold HF.pdfpdf598665
Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen/Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfRevisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfpdf721606
Revisjon Endret organisasjonsmodell Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Endret organisasjonsmodell Sørlandet sykehus HF.pdfRevisjon Endret organisasjonsmodell Sørlandet sykehus HF.pdfpdf459430
Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF.pdfRevisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf577355
Revisjon av Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen/Revisjon av Sykehuset Innlandet HF.pdfRevisjon av Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf712554
Revisjon Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying.pdfRevisjon Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying.pdfpdf961313
Revisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2016/Andre revisjoner/Revisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF.pdfRevisjon tilgjengelige helsetjenester Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf885998

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2015

Revisjon Tilgjengelige helsetjenester Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon Tilgjengelige helsetjenester Oslo universitetssykehus HF.pdfRevisjon Tilgjengelige helsetjenester Oslo universitetssykehus HF.pdfpdf929663
Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF.pdfRevisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF.pdfpdf632009
Revisjon av Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Akershus universitetssykehus HF.pdfRevisjon av Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf832901
Revisjon av Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Sunnaas sykehus HF.pdfRevisjon av Sunnaas sykehus HF.pdfpdf780342
Revisjon av Sykehusapotekene HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Sykehusapotekene HF.pdfRevisjon av Sykehusapotekene HF.pdfpdf505568
Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Revisjoner av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyring/Revisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfRevisjon av Sørlandet sykehus HF.pdfpdf798025
Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfRevisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfpdf509752
Revisjon ved nytt Østfoldsykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Rapporter 2015/Andre revisjoner/Revisjon ved nytt Østfoldsykehus.pdfRevisjon ved nytt Østfoldsykehus.pdfpdf407419

Tidligere revisjoner

I 2014 ble det gjennomført revisjoner i Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF,

I tillegg ble det gjennomført revisjoner av områdene:

 • kompetansestyring
 • ressursstyring
 • utskrivning
 • virksomhetsstyring

I 2012 og 2013 ble det gjort mye arbeid innenfor det pasientadminisrative området. Konsernrevisjonen gjorde revisjoner i 2012 som ble fult opp igjen ett år senere innen intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og ved Vestre Viken HF.

Det ble også gjort revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, samt revisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike Sykehus v/Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF.

Årsrapporter fra konsernrevisjonen

Årsrapport konsernrevisjonen 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2020.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2020.pdfpdf962517
Årsrapport konsernrevisjonen 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2019.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2019.pdfpdf690988
Årsrapport konsernrevisjonen 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2018.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2018.pdfpdf717143
Årsrapport konsernrevisjonen 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2017.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2017.pdfpdf1037949
Årsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfpdf556069
Årsrapport konsernrevisjonen 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Konsernrevisjonen/Annet/Årsrapport konsernrevisjonen 2015.pdfÅrsrapport konsernrevisjonen 2015.pdfpdf609340

Dette er konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

Espen Anderssen , konsernrevisor

Mazhar Bashir Ahmad, leder revisjon IKT

Anders Blix, internrevisor

Hans Petter Eide, senior internrevisor

Hanne Bjørnstad Eide, internrevisor

Marianne Enger, internrevisor

Tove Farstad, senior internrevisor

Torun Vedal Melhus, internrevisor

Signe Sagabraaten, internrevisor

Anders Tømmerås, internrevisor

Fant du det du lette etter?