Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.

Konsernrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til styrets revisjonsutvalg (funksjonelt) og administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF (administrativt).


Konsernrevisjonens ansvar og oppgaver

Konsernrevisjonens ansvar og oppgaver følger av Helseforetaksloven § 37 a, og instruks fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Det er styret og administrerende direktør ved det enkelte helseforetak sin plikt henholdsvis å se til og sørge for at det etableres god intern styring og kontroll med virksomheten slik at det er rimelig sikkerhet for at foretaksgruppen når fastsatte målsettinger, har pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk. Konsern­revisjonens rolle er på vegne av styret, å se etter om foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll faktisk er etablert, og om de virker som forutsatt.

Konsernrevisjonen skal gjennom dialog og samhandling med de administrerende direktørene, bidra til forbedring i prosessene. Dette skal skje ved at kunnskap om årsaker og konsekvenser av feil, svakheter og mangler som bygges opp gjennom revisjonsarbeidet, gjøres tilgjengelig for foretakene i arbeidet disse gjør for å skape læring og oppnå forbedringer.

Konsernrevisjonen baserer sitt arbeid på etiske regler og faglige anerkjente standarder for profesjonell utøvelse av intern revisjon som er utgitt av The Institute of Internal Auditors (IlA) og som i Norge målbæres av Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Revisjonsarbeidet rettes både mot årlige gjennomganger for å bekrefte hvilken tilstand helseforetakenes prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll tilstand er i, og mot særskilte risikoområder i foretaksgruppen. Oppdragene samles i en revisjonsplan som bygger på informasjon om risiko som er hentet inn fra flere kilder på flere nivåer i foretaksgruppen.

Instruks for konsernrevisjonen


 

Konsernrevisjonens oppdragsgiver

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konsernrevisjonens planer. I tråd med Helseforetaksloven § 21 er det etablert revisjonsutvalg. Styret har gjennom instruks gitt revisjonsutvalget i oppgaver å utøve oppdragsgiverrollen innenfor de rammer som er vedtatt i revisjonsplan og konsernrevisjonens budsjett. Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF og har til formål å bidra til at styrets tilsyns- og kontrollfunksjon ivaretas.

Hvordan arbeider konsernrevisjonen?

En ordinær internrevisjon består som oftest av 4 faser:

 1. Planlegging av oppdraget
  I denne fasen kartlegges og vurderes risiko på området som skal revideres. Ut fra dette fastsettes det målsettinger for hva som skal undersøkes, hvilke undersøkelsesmetoder som skal brukes, samt hvilke ressurser og hvilken kompetanse som må være på plass for å gjennomføre oppdraget.

  Den som revideres vil motta et brev med informasjon om formålet med oppdraget, tid for gjennomføring, behov for dokumentasjon m.v.
 2. Kartlegging og vurdering av intern styring og kontroll
  I denne fasen samles det inn informasjon og gjøres nærmere vurderinger av tilstanden på områdene som skal undersøkes. Konsernrevisjonen kombinerer flere undersøkelsesmetoder og det er ofte utstrakt dialog med ledere og ansatte i foretaket som revideres.

  Eksempler kan være prosessgjennomganger, intervjuer, spørreundersøkelser, stikkprøver m.v. Observasjoner blir vurdert opp mot kriterier for god intern styring og kontroll.
 3. Kommunikasjon av resultater
  Funn fra gjennomgangen blir kommunisert og drøftet med administrerende direktør og ledelsen ved helseforetaket som revideres. Hensikten er å sikre at tilstanden er korrekt oppfattet og at det i størst mulig utstrekning oppnås et omforent syn på hvilke forbedringer som bør settes i verk for å styrke intern styring og kontroll.
 4. Rapportutforming og styrebehandling
  Utkast til rapport sendes til helseforetaket som revideres for å sikre at eventuelle faktiske feil rettes opp. Samtidig får helseforetaket anledning til å komme med presiseringer og/eller gi tilleggsinformasjon som kan ha betydning for konsernrevisjonens vurderinger og konklusjoner. Etter dette utarbeides det en endelig rapport som sendes administrerende direktør i helseforetaket for videre behandling i helseforetakets styre.

  Etter avsluttet behandling i helseforetakets styre, sørger konsernrevisjonen for at rapporter og vedtatte handlingsplaner blir fremlagt for revisjonsutvalget og styret for Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Gjensidige forventninger

Du skal forvente at konsernrevisjonen:

 • Normalt varsler om revisjonen i forkant
 • Planlegger revisjonen på en måte som gjør det mulig å gjennomføre den effektivt og skånsomt
 •   Opptrer saklig og profesjonelt, lytter og utfordrer
 • Holder øverste leder i helseforetaket godt orientert om fremdrift
 • Sender utkast til rapport for verifikasjon/ kommentarer og tilbakemeldinger

Konsernrevisjonen forventer at:

 • Relevant dokumentasjon som utbes, sendes over så raskt som mulig
 • Det settes av nødvendig tid og ressurser for å gjennomføre revisjonen
 • Utkast til rapport blir behandlet slik at faktiske feil, tilleggsopplysninger, merknader og lignende, kommer frem før endelig rapport utarbeides
 • God dialog med ledere og medarbeidere med gjensidig respekt for hverandres rolle og oppgaver

Revisjonsplaner for konsernrevisjonen

Rapporter

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2018

Rapportert etter gjennomført arbeid i 2017

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2016

Rapporter etter gjennomført arbeid i 2015

Tidligere revisjoner

I 2014 ble det gjennomført revisjoner i Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF,

I tillegg ble det gjennomført revisjoner av områdene:

 • kompetansestyring
 • ressursstyring
 • utskrivning
 • virksomhetsstyring

I 2012 og 2013 ble det gjort mye arbeid innenfor det pasientadminisrative området. Konsernrevisjonen gjorde revisjoner i 2012 som ble fult opp igjen ett år senere innen intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og ved Vestre Viken HF.

Det ble også gjort revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, samt revisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike Sykehus v/Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF.

Årsrapporter fra konsernrevisjonen

Dette er konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

Espen Anderssen , konsernrevisor

Anders Blix, internrevisor

Hans Petter Eide, senior internrevisor

Tove Farstad, senior internrevisor

Tove Marie Kolbeinsen, revisjonsdirektør

Sidsel Margrethe Korshavn, internrevisor

Liv Tveiten Lüdemann, internrevisor

Torun Vedal Melhus, internrevisor

Anders Ledsaak Nordlund, internrevisor

Signe Sagabraaten, internrevisor

Anders Tømmerås, internrevisor

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.