logo Helse Sør-Øst
To hender holder to puslebrikker

Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i foretaksgruppen. Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte organisasjonens verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. 

Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket i utøvelsen av god virksomhetsstyring. Dette gjøres gjennom å vurdere virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll i det regionale helseforetaket og underliggende helseforetak.

Konsernrevisjonen skal bidra til læring og forbedring i det enkelte helseforetak og på tvers av foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Revisjonene skal skape innsikt og gi grunnlag for forbedring gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid, og ved å dele erfaringer og læringspunkter. 
 
Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF.

Konsernrevisjonens ansvar og oppgaver følger av Helseforetaksloven § 37a og instruks fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør ved det enkelte helseforetak har plikt til å sørge for at det etableres god intern styring og kontroll med virksomheten. Styret skal se til at ansvaret blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Konsernrevisjonens rolle er å støtte styret og ledelsen ved å vurdere intern styring og kontroll slik at det er rimelig sikkerhet for at foretaksgruppen oppnår fastsatte målsettinger, rapporterer pålitelig styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk. 
 
Konsernrevisjonen skal bidra til forbedring i prosessene for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Dette gjøres gjennom en systematisk, strukturert og risikobasert metode, og gjennom dialog og samhandling med de administrerende direktørene. Kunnskap fra revisjonene om årsaker og konsekvenser av svakheter og mangler skal gjøres tilgjengelig for helseforetakene i deres arbeid for å skape læring og oppnå forbedringer.
 
Konsernrevisjonen skal gjennom revisjonsarbeidet bidra til å forebygge og eventuelt avdekke misligheter. Innenfor rammene av anerkjente standarder kan konsernrevisjonen påta seg rådgivningsoppgaver innenfor sitt kompetanseområde, når dette er godkjent av revisjonsutvalget.
 
Konsernrevisjonen skal være en pådriver for faglige kontaktmøter hvor det legges til rette for læring, erfaringsutveksling og gjensidig informasjonsutveksling. Kontaktmøter holdes både blant medarbeidere som arbeider med internrevisjonsfaglige problemstillinger i foretaksgruppen og mellom internrevisjonene i de regionale helseforetakene. Faglige kontaktmøter for medarbeidere i foretaksgruppen arrangeres normalt to ganger årlig.

Instruks for konsernrevisjonen HSØ.pdf

​​Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konsernrevisjonens årlige revisjonsplan. I tråd med Helseforetaksloven § 21a er det etablert et revisjonsutvalg. Styret har gjennom instruks gitt revisjonsutvalget i oppgave å utøve oppdragsgiverrollen innenfor rammen som er vedtatt i revisjonsplan og konsernrevisjonens budsjett. Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Sør-Øst RHF og skal bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrollfunksjon. 

Dersom det oppstår vesentlige endringer som påvirker risikovurderingene som er lagt til grunn for revisjonsplanen, kan revisjonsutvalget godkjenne ad hoc-revisjoner og nye rådgivningsoppdrag i planperioden. ​Konsernrevisjonen baserer sitt arbeid på etiske regler, kjerneprinsipper og standarder for utøvelse av internrevisjon, samt definisjon av internrevisjon som er fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IlA) og som forvaltes av IIA Norge. 

Hvert år utarbeider konsernrevisjonen en revisjonsplan som godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonsplanen er basert på risikovurderinger knyttet opp mot overordnede strategier og mål for foretaksgruppen. Konsernrevisjonen skal legge til rette for åpen og god kommunikasjon om innspill til revisjonsplanen fra styrene i helseforetakene. Administrerende direktør i det regionale helseforetaket kan foreslå revisjoner i underliggende helseforetak og i virksomheter som det regionale helseforetaket eier eller har avtale med.

Konsernrevisjonen rapporterer resultatet av revisjonsarbeidet til styret i Helse Sør-Øst RHF i egen årsrapport. Konsernrevisjonen kan med hjemmel i helseforetaksloven § 37a, 4. ledd, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Alle som utfører arbeid for konsernrevisjonen, også midlertidig tilsette og eksterne ressurser, har taushetsplikt.

Et revisjonsoppdrag skal planlegges, gjennomføres, kommuniseres og følges opp. Konsernrevisjonen skal legge til rette for god samhandling og forutsigbarhet i de i fire fasene:

1. Pl​​​a​nlegge r​​evisjonsopp​​​draget

​Arbeidet starter med innledende undersøkelser for å kunne lage en oppdragsplan. Oppdragsplanen er rammen for revisjonsoppdraget. Denne beskriver mål og problemstillinger, omfang og undersøkelsesmetoder, foreløpig tidsplan samt ressurser og kompetanse som kreves for å gjennomføre oppdraget. Oppdragsplanen godkjennes av leder for konsernrevisjonen. Deretter utarbeider revisjonsteamet et mer detaljert revisjonsprogram.

Helseforetaket som revideres mottar et brev med varsel om revisjon. Her fremkommer formålet med revisjonsoppdraget. Vedlagt brevet følger en oppdragsplan. Konsernrevisjonen ber om en kontaktperson som kan bistå med praktisk tilrettelegging og å hente inn nødvendig dokumentasjon.

Innledende møter og oppstartaktiviteter for å utveksle informasjon blir tilpasset og avtalt med helseforetaket. Dokumentasjon oversendes etter nærmere avtale.

2. ​​Gjennom​føre revisjonshandlinger 

​Informasjon blir samlet inn og tilstanden på området som skal undersøkes blir vurdert nærmere. Konsernrevisjonen kombinerer flere undersøkelsesmetoder. Vanlige metoder er dokumentgjennomgang, intervjuer, prosessgjennomgang, testing og undersøkelser av praksis, demonstrasjon av verktøy, spørreundersøk​elser og observasjon i møter. Resultatet av undersøkelsene blir vurdert opp mot kriterier for god intern styring og kontroll. 

​3. Kom​mu​nisere resultater

Konsernrevisjonen og det reviderte helseforetaket avtaler en hensiktsmessig prosess for å verifisere at revisjonens faktagrunnlag er korrekt. Dialogmøte med nøkkelpersoner kan være et alternativ. Utkast til rapport sendes til helseforetaket slik at eventuelle feil i faktagrunnlaget blir rettet opp. Samtidig får helseforetaket anledning til å komme med presiseringer og gi tilleggsinformasjon som kan ha betydning for konsernrevisjonens vurderinger og konklusjoner. Etter dette blir det utarbeidet en endelig rapport som sendes til styret og administrerende direktør i helseforetaket. Styret behandler revisjonsrapporten og helseforetakets plan for hvordan anbefalingene vil bli ivaretatt.

Revisjoner gjennomført i det regionale helseforetaket behandles etter tilsvarende prosess og rapporter legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF til behandling.

Eventuell alvorlig svikt eller mangler som blir kjent under gjennomføring av revisjonen, vil umiddelbart bli meddelt administrerende direktør.

Konsernrevisjonen presenterer som oftest revisjonsrapporten for styret og ledelsen i helseforetaket. Dersom det er et ønske fra helseforetaket, bidrar konsernrevisjonen i det påfølgende forbedringsarbeidet med å dele sine erfaringer og vurderinger.

Resultatet av gjennomførte revisjoner i helseforetakene blir lagt frem for revisjonsutvalget.

​​4. ​Følge opp​ fremdrift i forbedringsarbeidet etter gjennomført revisjon 

​​​Konsernrevisjonen følger årlig opp forbedringsarbeidet etter revisjoner. Oppfølgingen starter normalt året etter at revisjonen er gjennomført, og starter gjerne tidlig i 3. kvartal. Konsernrevisjonen ber om å få tilsendt dokumentasjon som viser status for planlagte tiltak. Ofte gjennomføres et oppfølgingsmøte med helseforetaket. Resultatene fra oppfølgingen rapporteres til revisjonsutvalget og styret.

Aktuelle helseforetak mottar et brev med varsel om oppfølging av intern revisjon gjennomført av konsernrevisjonen. Konsernrevisjonen ber om at det blir oppnevnt en kontaktperson som kan bistå i arbeidet. Resultatene fra oppfølgingen oppsummeres i eget brev til helseforetaket. Her fremgår det om revisjonen avsluttes fra konsernrevisjonens side, eller om det er forbedringsarbeid som vil bli fulgt opp neste år.​

​​​​​​Du skal forvente at konsernrevisjonen:​

 • ​​​normalt varsler om revisjonen i forkant
 • planlegger revisjonen på en måte som gjør det mulig å gjennomføre den effektivt og skånsomt
 • opptre saklig og profesjonelt, lytter og utfordrer
 • holder øverste leder i helseforetaket godt orientert om fremdrift
 • sender utkast til rapport for verifikasjon, kommentarer og tilbakemeldinger
 • bidrar til læring og forbedring knyttet til revisjonen 
 • alle som utfører arbeid for konsernrevisjonen, også eksterne ressurser, ivaretar taushetsplikten

​​​​​​Konsernrevisjonen forventer at:​ 

 • ​oppnevnte kontaktperson har kapasitet og forutsetninger til å bistå med å oversende dokumentasjon og legge til rette for praktisk gjennomføring av revisjon​ 
 • etterspurt dokumentasjon blir oversendt innen frist eller så raskt som mulig
 • helseforetaket setter av nødvendig tid og ressurser for å bidra til en effektiv gjennomføring av revisjonen
 • ​utkast til rapport blir behandlet slik at faktiske feil, tilleggsopplysninger, merknader og lignende, kommer frem før endelig rapport utarbeides
 • ledere og medarbeidere bidrar til god dialog med gjensidig respekt for hverandres rolle og oppgaver

Espen Anderssen , konsernrevisor
 
Anders Blix, internrevisor
 
Dag Forbord, internrevisor
 
Esa Leporanta, revisjonsleder IKT
 
Hans Petter Eide, senior internrevisor
 
Hanne Bjørnstad Eide, internrevisor

Runa Bratlien Stokke​, internrevisor

Tove Farstad, senior internrevisor
 
Torun Melhus Vedal, internrevisor
 
Signe Sagabraaten, internrevisor


Rapporter

           I 2014 ble det gjennomført revisjoner i Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF,

           I tillegg ble det gjennomført revisjoner av områdene:

           • kompetansestyring
           • ressursstyring
           • utskrivning
           • virksomhetsstyring

           I 2012 og 2013 ble det gjort mye arbeid innenfor det pasientadminisrative området. Konsernrevisjonen gjorde revisjoner i 2012 som ble fult opp igjen ett år senere innen intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og ved Vestre Viken HF.

           Det ble også gjort revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, samt revisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike Sykehus v/Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF.

           Kontakt arkivet ved interesse for rapporter som er utarbeidet av konsernrevisjonen

           Sist oppdatert 20.03.2023