Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legges fram for styret i det enkelte helseforetak. På denne siden finner du informasjon om våre resultater på utvalgte områder og du finner nøkkeltall. Du finner også dokumentasjon i form av årsberetninger og årlig melding.

Årsrapport

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. ​Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.


Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.

Lov om helseforetak (§ 34) pålegger styret for det regionale helseforetaket å rapportere årlig til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Årlig melding er nærmere beskrevet i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF.

Årlig melding skal:

 • Gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett.
 • Inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det årlige styringsdokumentet.
 • Gi grunnlag for å identifisere viktige politiske problemstillinger som bør behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget.
 • Gi departementet rapportering på oppfølgning av styringsdokumentet.

Tertialrapporter

Historien - fra helsereformen 2002

18. januar 2001 sendes høringsutkast om ny helsereform og organisering av spesialisthelsetjenesten ut. 6. april samme år fremmes Lov om helseforetak for Stortinget (Ot.prp 66 / 2000-2001). Odelstinget behandler loven i møtet 6. juni, og 6. juli deles landet inn i fem regionale helseforetak. Fem regionale styrer oppnevnes og lokaliseringen kommer på plass. 

Høsten 2001 etableres 47 helseforetak i landet, med styrer, stiftelsesdokumenter og åpningsbalanse (økonomi).

1. januar 2002 starter det nye eierskapet som i vår region da var Helse Sør RHF med underliggende helseforetak og Helse Øst RHF med underliggende helseforetak.

De regionale helseforetakene jobbet videre med strategier, funksjons- og oppgavefordeling og fusjonerte også etter hvert flere helseforetak (sykehus).

I 2003 hadde Helse Øst RHF 7 helseforetak og Helse Sør 10 helseforetak.

 De regionale helseforetakene fikk med helsereformen to hovedoppgaver;

 • "Sørge-for-ansvaret”; samlet ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester.
 • Eieransvaret; eier og utøver styring av regionens helseforetak.

Hva innebar helsereformen/sykehusreformen?

•Et skifte til statlig eierskap

•Helt ny organisering, i helseforetak

•Helseforetak som selvstendige rettssubjekter og arbeidsgiver

•Forpliktelsene i helselovgivningen er overført til de regionale helseforetakene (RHFene)

•Avtaler og kontakter ble overtatt av RHF/HF

Etablering av Helse Sør-Øst RHF

I januar 2007 ble det klart fra Helse- og omsorgsdepartementet, at de to regionale helseforetakene i sør og øst skulle slås sammen. Det ble etablert en interimsorganisasjon som arbeidet med sammenslåing fram til etableringstidspunktet 1. juni 2007. Det første styret for Helse Sør-Øst RHF ble utnevnt i mars 2007. Og i mai samme år ble det besluttet at hovedkontoret for den nye sammenslåtte regionen skulle ligge på Hamar. Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007.

Helse Sør-Øst RHF - år for år

 • 2017

  Året 2017 var preget av økt aktivitet og fremgang innen mange pasientrettede områder.

 • 2016

  Året 2016 var preget av økt aktivitet og fremgang innen mange pasientrettede områder.

 • 2015

  Ny adm.dir i Helse Sør-Øst og innflytting i nytt sykehus i Østfold

 • 2014

  I gang med pakkeforløpene. Etablerer pensjonskasse.

 • 2013

  Høy aktivitet på innovasjonsområdet.Satsing på digitalisering.

 • 2012

  Utvikling av felles etiske retningslinjer. Planlegging av samhandlingsreformen.

 • 2011

  Kvalitet og pasientsikkerhet i fokus. Stor forskningsaktivitet.

 • 2010

  Økonomisk positivt resultat. Forprosjekt for nytt østfoldsykehus klart

 • 2009

  Flere pasienter enn tidligere behandlet og økonomien bedre.

 • 2008

  Positiv utvikling på ventetiden og Nye Ahus tatt i bruk

 • 2007

  Helse Sør-Øst RHF etablert. Positivt første år.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.