logo Helse Sør-Øst
En svart ledning koblet til en bærbar datamaskin

Pasient- og pårørendeopplæring

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at helseforetakene gir pasienter og pårørende opplæring som kan bidra til å håndtere sykdom og fremme helse i hverdagen. Opplæring av pasient og pårørende er en av våre fire hovedoppgaver.

Helseforetakene skal tilby opplæring av pasienter og pårørende innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tilbudene utvikles i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og pasienter og pårørende.

Opplæring gis både individuelt og i grupper, og tilbys personer med en bestemt diagnose eller kan være diagnoseuavhengig. ​

Lærings- og mestringssentrene (LMS) er sykehusenes helsepedagogiske ressursmiljø. Deres oppgave er å styrke det faglige arbeidet med pasient- og pårørendeopplæringen. LMS er også en sentral arena for samhandling med kommunehelsetjenesten om opplæringen og LMS inngår i helseforetakenes virksomhet for forebygging og rehabilitering.

Hovedansvaret for pasientopplæringen ligger i klinikken, mens LMS bistår og veileder fagpersoner i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæringen. LMS skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk.

Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling. Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Kompetansetjenestens formål er å styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tjenesten skal støtte sykehusene med anbefalinger om beste praksis basert på oppdatert forskning, praksiserfaringer og brukerkunnskap.

Målgruppen er ledere og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

​Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Les mer om brukermedvirkning i Helse Sør-ØstSist oppdatert 03.01.2023